Hazine, tarım arazilerini kooperatif ve birliklere kiralayacak

·

23 Ağustos 2019

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hazine, tarım arazilerini kooperatif ve birliklere kiralayacak

23 Ağustos 2019

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Hazine, tarım arazilerini kooperatif ve birliklere kiralayacak

Hazine’ye ait tarım arazileri tarımsal üretim, sera ve jeotermal sera kurularak üretim yapılması amacıyla tarımsal amaçlı kooperatiflere, tarım satış kooperatiflerine ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına 20 yıllığına kiraya verilecek. Kiraya verilecek araziler, imar planı bulunmayan veya 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait araziler olacak.

Tarım Kredi’ye protokolle doğrudan kiralanacak

Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında protokol düzenlenmek suretiyle ve protokolde belirlenen hükümler çerçevesinde doğrudan kiraya verilebilir.

Kira, harç bedelinin yüzde 1’i olacak

Kiraya verilecek Hazineye ait taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri olacak. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak kiraya verme işlemlerinde geçici ve kesin teminat alınmayacak.

Tarımsal üretim ve seracılık yapılacak

Kiracı tarafından talep edilmesi halinde, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin(İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini) izni ile Hazine taşınmazları üzerinde sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları ile tarımsal üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar yapılabilecek.

Bakanlık izni ile bağlı kooperatif ve iştiraklere kiralanabilecek

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşları, kiraya verilen taşınmazları bizzat işletebilecekleri gibi bünyesinde bulunan kooperatiflere, birliklere, üst kuruluşlara ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerine Bakanlıkça izin verilmek suretiyle işlettirebilirler. Bu durumda cari yıl kira bedeline ilave olarak düzenlenecek kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde 50’sinin Hazineye ayrıca ödenmesi gerekir.

Kiralama süresi uzatılabilir

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu ve yeniden bedel belirlenmek suretiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ile uzatılabilecek.

Dikilen ağaç ve fidanlar kiralama sonunda sökülecek

Kiraya verilen taşınmaz üzerinde ağaç veya fidan dikilmesi durumunda sözleşme sonunda taşınmazın eski haline getirilmesi gerekir. Ancak sözleşmenin sona ermesi, feshi veya yeniden kiralama yapılmaması durumlarında ağaç veya fidanlar sökülüp götürülmezse bunlar için herhangi bir bedel, hak ve tazminat talep edilemez.

Kiraya verilemeyecek araziler

Özel kanunlar kapsamında kalıp kiralanması mümkün olmayan yerler ile 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal amaç dışında ayrılan yerler ve Bakanlıkça belirlenen taşınmazlar kiraya verilemeyecek.

Kiraya verilecek araziler internetten yayınlanacak

Bu Tebliğ kapsamında kiraya verilebilecek Hazineye ait taşınmazlar, resen veya talep üzerine
İdarece (İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliğini) belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle otuz gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına duyurulmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca gönderilecek.

Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilecek. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulacak.

Nasıl kiralanacak?

Tebliğ’e göre kiralama ile ilgili işlemler şöyle olacak:

1- Çevre ve şehircilik il müdürlüğü (millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü) tarafından ilan edilen Hazineye ait taşınmazlar üzerinde tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşları, ilan süresi içerisinde İl veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

2- İlan edilen taşınmaz için bir başvuru olması halinde, başvuruda bulunan kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik veya bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenecek.

3- Birden fazla başvurunun olması durumunda, yapılacak artırmada en yüksek katılım bedelini teklif eden tarımsal amaçlı kooperatif, tarım satış kooperatifi, tarımsal üretici birlik ya da bunların üst kuruluşu hak sahibi olarak belirlenir. Katılım bedeli hak sahibinden bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve bu bedel kira bedelinden mahsup edilmez. İlk yıl kira bedeli ayrıca tahsil edilir.

4- Hak sahipliğinin belirlenmesinden sonra bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça hak sahipliğinin uygun görülmesi halinde, İdarece en geç 15 gün içerisinde hak sahibine; varsa katılım bedeli, kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, bedelin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçlar ve diğer giderler) gibi bilgileri de içeren tebligat yapılır.

5- Ayrıca, yapılacak tebligatta, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşme düzenleneceği belirtilir. Süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenir.

6- Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
Kira ödeme koşulları

7- Taşınmazın ilk yıl kira bedeli, taşınmazın 492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri olacak. Kira ve katılım bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. İlk yıl kira ve varsa katılım bedelinin taksitle ödenmesi halinde dörtte biri sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, kalanı ise aynı yıl kira dönemi içinde iki eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla üç eşit taksitle veya yılı sonunda tek seferde ödenebilir. Taksitlere kanuni faiz uygulanmayacak.

8-Üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile 30 gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenecek,bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda sözleşme feshedilecek.

9- İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, sözleşme günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Bu bedelin genel beyan döneminde yeniden belirlenen bedelin altında kalması halinde, genel beyan döneminde belirlenen bedel esas alınır.

10- Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde bulunulan Hazineye ait taşınmazın yeniden eski kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

11- Kira sözleşmesi feshedilen, kira süresi sona erdiği halde yeniden kiralama talebinde bulunulmayan ve yeniden kiralanması talep edilip de kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımı nedeniyle ecrimisil takdir ve tahsili yapılır.

12- Süresi içinde ödenmeyen kira, katılım ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Kiralanan arazide 6 ayda faaliyetin başlaması gerekir

Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edilecek tutanakla kiracısına teslim edilecek. Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorunda.

Yapılaşmaya izin verilmeyecek

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılması yasak. Sera ve jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları hariç üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemeyecek. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan; modern örtüaltı, topraksız tarımsal üretim gibi ihtiyaçlar için gerekli altyapı ve kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilecek. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılarak tahliye edilecek.

Amaç dışı kullanılamayacak

Kiraya verilen Hazine taşınmazlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması zorunlu olacak. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek.

Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde İdarenin en az 30 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın feshedilecek.

Tebliğ, Sera A.Ş için mi çıkarıldı?

Haine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nisan ayı sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında tarımda yapılacak reformlar arasında Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığında Sera A.Ş kurulması ve sera üretiminin artırılması vardı. Ayrıca seracılığın desteklenmesi için Ziraat Bankası tarafından Seracılık Destek Paketi devreye sokuldu. Bu tebliğ ile seracılık yatırımlarına dikkat çekilirken, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne protokolle doğrudan arazi kiralanması öngörülüyor. Bu düzenlemeler tebliğin Seracılık A.Ş’ye hazine arazilerinin kiralanması amacıyla çıkarıldığı ve diğer kooperatif ve birliklerin de bunlara dahil edilmesini öngörüyor.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler