Kullanım Şartları

ALİ EKBER YILDIRIM – TARIM YAZARI’na ait tarimdunyasi.net adlı internet sitesine yorum yapan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, yazı, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

KİŞİSEL BİLGİLER ve ERİŞİM

1.1. Kullanıcılar kendilerinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Kullanıcılar, yorum ve yazı gelen IP adresinden dolayı kendilerinin de sorumlu olduğunu kabul ederler.

1.2. Kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde tarimdunyasi.net ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Kullanıcılar siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli olan modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri gibi her türlü cihaz ve ekipmana sahip olmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşleridir ve sadece kendilerini bağlar. Ali Ekber Yıldırım’ın yasal sorumluluğu yoktur. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz. Toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

2.2. Kullanıcılar, T.C. Anayasası, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.

2.3. Kullanıcılar tarimdunyasi.net kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

2.4. Kullanıcılar (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendiler

ine aittir.

2.5. Kullanıcılar Ali Ekber Yıldırım’a ait internet sitesi yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceğini ve gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt ederler. Üye ve kullanıcılar Ali Ekber Yıldırım yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

2.6. Kullanıcılar başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları veya veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

2.7. Kullanıcılar hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul ederler.

2.8. Kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine sahiptirler. Silinen veri ve materyal tarimdunyasi.net tarafından kullanılmayacak ve gelecekte üçüncü kişilere devredilmeyecektir. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin üçüncü kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde Ali Ekber Yıldırım ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.

YASAL SORUMLULUK

3.1. Kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendilerine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu aksi durumlarda tarimdunyasi.net sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

3.2. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurumlar, kuruluşlar, üçüncü kişiler tarimdunyasi.net yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

3.3. Kullanıcılar servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin tarimdunyasi.net yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

YASAL İZİN

4.1. Kullanıcılar, tarimdunyasi.net’a gönderdikleri kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında haklarını tarimdunyasi.net’a devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Kullanıcılar tarimdunyasi.net sitesinde izledikleri, elde ettikleri, indirdikleri materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacaklarını, ticarete konu yapamayacak

larını, üçüncü kişilere devredemeyeceklerini, stoklayıp arşiv yaparak kullanamayacaklarını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

MAHREMİYET

5.1. Tarimdunyasi.net servisleri, sisteme bağlanan kullanıcıların IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

5.2. Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. www.tarimdunyasi.net kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

5.3. Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

GÜVENLİK

6.1. Tarimdunyasi.net sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir.

6.2. Tarimdunyasi.net hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

6.3. Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

6.4. Güvenlik Önlemleri:
– Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.
– Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.
– E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.
– Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), tarimdunyasi.net’a giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan “Esc : Çıkış” bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak tarimdunyasi.net?a giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.
– Bu konuda tarimdunyasi.net tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

SAİR HÜKÜMLER

7.1. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. Ali Ekber Yıldırım yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

7.3. Kullanıcıların tarimdunyasi.net’a gönderecekleri yorumlarda ve yazılarda her türlü bildirim için gönderdikleri IP adresi yasal adres kabul edilir.

Kullanıcılar, yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.

Son Güncelleme: 21 Şubat 2024