Çerez Politikası

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
TARIM DÜNYASI.NET (“Web Sitesi” veya “Şirket”) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

TARIM DÜNYASI.NET, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
– Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği:

Şirket Unvanı: TARIM DÜNYASI.NET
İletişim Adresi: [Adres] Telefon No: [Telefon Numarası] E-Posta Adresi: [E-Posta Adresi]

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

Reşit Olmayanlar:

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Çerez Kullanımı:

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez nedir ve neden kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet Sitemizde Çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

– İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek.
– İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek.
– İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerez türleri:

– Oturum Çerezleri (Session Cookies)
– Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
– Teknik Çerezler (Technical Cookies)
– Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)
– Flash Çerezler (Flash Cookies)
– Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
– Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz, Web Sitesi’ni ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla KVKK ‘nın “5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla akt

arılabileceği:

TARIM DÜNYASI.NET olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde TARIM DÜNYASI.NET, hizmet alınan tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları:

KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
– Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi.
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre Web Sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son Güncelleme: 21 Şubat 2024