Torba Yasa'dan çiftçiye ne çıktı?

·

17 Eylül 2014

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Torba Yasa'dan çiftçiye ne çıktı?

17 Eylül 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Eyl 17, 2014

Soma’da yaşanan maden faciasından sonra gündeme gelen ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini öngören Torba Yasa, deyim yerindeyse çorba yasa oldu.Yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde günlerce süren görüşmelerden sonra bir gece yarısı,milletvekilleri uykudan uyandırılarak yapılan oylama sonucu kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın jet hızıyla onayladığı ilk yasa olarak 12 Eylül’de yürürlüğe girdi.
Adı üzerinde Torba Yasa. İçinde ne arasanız var. Meclis’e 61 madde olarak girdi ve 146 madde olarak çıktı. Hükümet, yapmak istediği bir çok yasa değişikliğini torbanın içine attı. İlk tasarıda çiftçilerle ilgili herhangi bir düzenleme yoktu. Meclis’te görüşmeler sürerken
Güneydoğu Anadolu’da elektrik borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçiler yoğun eylemler yaptı.
Eylemler sonuç verdi ve Torba Yasa’ya çitçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçları da girdi.
Torba Yasa’ya göre çiftçiler,tarımsal sulamada kullandıkları elektrikten kaynaklanan ve ödenmemiş borçların ana parasını yılda 1 taksit olmak üzere 5 yılda ödeyebilecek. Borcunu 5 eşit taksitle ödeyenlerden faiz,gecikme zammı, gecikme cezası alınmayacak.
Yasa,30 Nisan 2014 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmeyen ve Torba Yasa’nın yürürlüğe girdiği 12 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan borçları kapsıyor. Çiftçiler borç yapılandırmasından yararlanmak için,Torba Yasa’nın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yani Kasım ayı sonuna kadar abonesi oldukları dağıtım şirketine başvurmaları gerekiyor. Başvurudan sonra ilk taksiti Aralık 2014’te başlamak üzere 5 eşit taksitte ödenecek.Böylece çiftçiler, elektrik borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte ödeyebilecek.
TEDAŞ Yönetim Kurulu’na, taksit ödeme zamanını; alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirme yetkisi veriliyor.
Yasa ile herhangi bir sulama kooperatifi ve ya sulama birliğine ortak olmayan çiftçilerin bireysel borçlarına sağlanan kolaylık, sulama kooperatifleri ile sulama birliklerinin ortağı olan çiftçilerin borçlarına da sağlanıyor.
Yasa’da sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin alacakları ile ilgili düzenleme özetle şöyle: “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan sulama kooperatiflerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre kurulan sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-ÜFE(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu bulunulan kooperatife/birliğe başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit ödenmesi suretiyle toplam beş eşit taksitte bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.”
Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine olan borçların ödenmesine ilişkin getirilen koşullar ise şöyle :”İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Taksitle yapılacak ödemelerinde hesaplanan tutar; iki eşit taksit için (1,10), üç eşit taksit için (1,15), dört eşit taksit için (1,20), beş eşit taksit için (1,25) katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Bu düzenlemeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu düzenlemede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî amme alacağı hesaplanmayacak.
Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Halis Uysal, yapılan düzenleme ile ödemelerin 5 yıla yayılması ile çiftçilerin rahat bir nefes alacağını söylüyor.
Özetle, Torba Yasa ile elektrik borçlarının 5 yıla yayılan taksitlerle ödenmesi öngörülüyor.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler