Mazot ve gübre desteğinde “kredili” ödeme nasıl olacak?

Mazot ve gübre desteğinde “kredili” ödeme nasıl olacak?

02 Kasım 2022

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Bu yıl hububat ürünlerinde mazot ve gübre desteklerinin ödenmesinde çok farklı bir uygulama var. Bu uygulamanın ayrıntılarına girmeden önce tarım destekleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapmakta yarar var.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre bakanlığın 2023 bütçesi 143,4 milyar lira. Bu bütçenin 54 milyar lirası çiftçiye tarım desteği olarak ödenecek.

Tarıma 2021 yılı üretim yılı için 2022 bütçesinden 25,8 milyar liralık destek ödemesi yapıldığı dikkate alındığında destek bütçesinde geçen yıla göre yüzde 109 oranında artış olacak.

Tarım desteklerinde yüzde 109 artış yapılması önemli fakat, tarımda temel girdilerdeki fiyat artış oranları yüzde 100’ün çok üzerinde arttığını da belirtmek gerekiyor.

Girdi fiyatları destekten daha çok arttı

Türkiye İstatistik Kurumu son olarak 2022 Ağustos dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinin yüzde 135 arttığını açıkladı. Yıllık bazda gübredeki fiyat artışı yüzde 234, mazot, enerji ve yağlarda yüzde 184, hayvan yeminde yüzde 147, tarımsal ilaçlar yüzde 106 oranında artış kaydedildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) ise 1 Kasım’da Ekim 2021-Ekim 2022 dönemine ait tarımsal girdi fiyatlarındaki artışı açıkladı. Açıklamaya göre, son 1 yılda mazottaki fiyat artışı yüzde 220, gübrede çeşitlerine göre yüzde 72 ile yüzde 152 artış oldu. Besi yeminde yüzde 107, süt yeminde yüzde 108, zirai ilaçlarda yüzde 95 ve sulamada kullanılan elektrikte fiyat artışı yüzde 140’a ulaştı.

Destekler dolar bazında eridi

Son 10 yıllık dönemde tarıma verilen destek miktarında dolar bazında ciddi erime var. Bundan 10 yıl önce 2011-2012 döneminde tarıma dolar bazında yıllık 4-4,5 milyar dolar destek ödenirken, 2021’de destek miktarı 1,6 milyar dolara düştü. 2022 desteği ise 2,9 milyar dolar. Çiftçinin kullandığı girdilerin, gübre, mazot, yem hammaddesi, zirai ilaçlar büyük oranda ithalatla yani dolarla karşılanıyor. Döviz arttıkça fiyatlar da artıyor. Dolar bazında bakıldığında destekler bakımından çiftçinin ciddi kaybı var.

Çiftçinin kaybı sadece dolar bazında da değil. Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)’ya oranına göre de desteklerde ciddi düşüş var. 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yürürlüğe giren Tarım Yasası’na göre, tarımsal destekler Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’i kadar olması gerekiyor. Yasa çıktıktan bu yana hiçbir yıl çiftçiye yüzde 1 oranında destek verilmedi. Yasanın çıktığı 2006’da tarım destekleri GSMH’ nın yüzde 0,60’ı kadar ödendi. Sonraki yıllarda bu oran ortalama yüzde 0,40 seviyelerindeyken, 2022’de en düşük seviyeye yüzde 0,33’e düştü.

Türkiye’nin 2022 yılı Gayri Safi Milli Hasıla’sı 18,6 trilyon lira olarak açıklandı. Buna göre çiftçiye en az yüzde 1 destek ödense, çiftçi 186 milyar lira destek alacaktı.. Oysa çiftçiye 54 milyar lira destek açıklandı. Çiftçi sadece 2022 yılı için devletten 132 milyar lira alacaklı.

Gübre ve mazot desteği ödemesinde yeni uygulama

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan 2022 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödenmesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Fakat, hububat ürünlerinde(buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik) mazot ve gübre desteğinin erken ödenmesi ile ilgili yeni bir uygulama var.

Uygulama nasıl olacak?

1– Hububat ürünlerinde çiftçinin alacağı mazot ve gübre desteği nakdi para olarak ödenmeyecek. Ziraat Bankası’nın herhangi bir kartına (Bankkart, Bankkart Başak, Debit Kart/Başakkart/Hızlı Bankkart) alacağı destek miktarı kadar limit yüklenecek.

2– Banka bu destek miktarını çiftçiye kredi olarak kullandıracak. Kredi için banka ile çiftçi arasında bir sözleşme, taahhütname imzalanacak.(Bu işlem mobil ve internet bankacılığı ile de yapılabilecek. Bu kredi için çiftçi herhangi bir masraf, komisyon, faiz ödemeyecek.

3– Kredinin vade tarihi 31 Mart 2023 olacak. Bu tarihe kadar çiftçi karta yüklenen limiti, Ziraat Bankası’nın anlaşmalı olduğu Başak Kart üye işyerlerinde, yani gübre bayisi veya akaryakıt istasyonunda sadece mazot veya gübre alımında kullanabilecek. Çiftçi, “kartımda para var istediğim yerden istediğim ürünü alırım” diyemeyecek. Karta yüklenen bu para ile sadece gübre ve mazot alınacak. Sadece Başak Kart anlaşmalı işyerlerinden alınabilecek.

Çiftçiye verilecek krediyi Hazine ile Tarım Bakanlığı ödeyecek

4- Kartın geri ödemesini çiftçi yapmayacak, Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Yani bugüne kadar çiftçinin hesabına yatırılan mazot ve gübre desteği, bu yeni uygulama ile çiftçiye kredi olarak ama ayni verilecek. Daha basit anlatımla, Ziraat Bankası çiftçiye mazot ve gübre desteği kadar parayı avans olarak, kredi olarak çiftçinin kartına yükleyecek. Çiftçi o parayı çekemeyecek sadece mazot ve gübre alacak. Kredinin geri ödemesini Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Faiz, komisyon ve masrafları ise Hazine ödeyecek.

5– Bu kredi işleminin yani mazot ve gübre desteğinin ayni olarak verilebilmesi için Ziraat Bankası, “Hububat Destekleme, Avans Kredisi Virman-Takas-Mahsup Talimatı” nı çiftçilere onaylatıyor.

6– Çiftçiler bu talimat ile, 2023 yılında ödenecek olan 2022 üretim yılı tarımsal desteklere ilişkin hak edişlerini “Hububat Destekleme Avans Kredisi” kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılan ve veya açılacak vadesiz mevduat hesaplar aracılığı ile tahsil edileceğini onaylaması gerekiyor.

Karta yüklenecek para ile sadece mazot ve gübre alınabilecek

7– Çiftçi adına açılacak vadesiz hesaba destek ödemesinin tutarı kredi olarak yatırılacak ve çiftçi de bunu sadece mazot ve gübre alımında kullanacak. Kredinin geri ödemesini Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak. Bu işlem için de bankaya taahhüt verilmesi gerekiyor.

8– Çiftçi bu sözleşme şartlarını yerine getirmediği takdirde, sağlanan kredi, faiz vade ve diğer bankacılık ürünlerine ilişkin avantajlar bu tarihten itibaren iptal edilerek söz konusu ürünler için bankanın cari mevzuatında yer alan oranlar uygulanacak.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, çiftçinin hububat ürünleri için hak ettiği mazot ve gübre desteği 500 lira ise, çiftçiye avans hesabından 500 liralık kredi kullandırılacak. Çiftçi bu 500 lira ile Ziraat Bankası Başak Kart anlaşmalı işyerlerinden sadece mazot ve gübre alabilecek. Bu parayı hesaptan çekip nakdi olarak kullanamayacak. Ya da bu para ile tohum alamayacak, gıda, temizlik ve benzeri ihtiyaçlarında kullanamayacak. Bu 500 liralık kredinin geri ödemesini Tarım Bakanlığı yapacak. Böylece çiftçiye mazot ve gübre desteği ödenmiş olacak.

Finansman maliyetleri ve uygulama esasları

Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanması İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 2 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Bu karara göre uygulama şöyle olacak:

-Tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş olan tarımsal üreticilerin talep etmesi halinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31/3/2023 tarihi vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenebilir.

– Söz konusu tarımsal destek ödemelerinin Bankaca kredi kullandırılmak suretiyle üreticilere ödenmesi halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına Bankaya ödenir.

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hakedişlerine yönelik listeler 2022 yılında, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında Bankaya iletilir.

– Kredinin kullandırılması, hakedişin tespitine ve üreticinin Bankaya başvurmasına bağlıdır. Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil vb. işlemleri Bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dâhilinde yürütülür.

– Bu Karar kapsamında kullandırılan krediler, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki kısıtlamalara tabi değildir. 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kullandırılacak kredilerin üst limit hesaplarında bu Karar kapsamında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınmaz.

– Merkezi Yönetim Bütçe imkânları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilir. Banka tarafından bu Karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde/erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, Banka tarafından uygulanmakta olan cari faiz oranlan esas alınarak hesaplanır. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanır.

– Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak Bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

– Gelir kaybı ödemeleri, Bankanın, bu Karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna/erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakip gerçekleştirilir. Bu Karar kapsamındaki tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için Bankaya ödeme yapılmaz.

– Bu Kararda yer almayan hususlarda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

Çiftçinin yanıtını beklediği sorular

Sistem ilk kez uygulandığı için ve bakanlık tarafından gerekli bilgilendirme yapılmadığı için çiftçilerin kafası çok karışık. Bana da bu konuda çok soru geliyor.
– Bu destek niye doğrudan hesabımıza yatırılmıyor?
– Hak ettiğimiz bir destek için neden bize kredi kullandırılıyor?
– Ziraat Bankası’nın anlaşmalı işyerlerinde gübre ve mazot piyasaya göre daha ucuz mu daha pahalı mı olacak?
– Destek tutarı az olan çiftçi bu bürokratik işlerle uğraşmak istemediği için destek alamayacak. Buna alternatif düşünülüyor mu?
– Çiftçi neden belli işyerlerinden gübre ve mazot almaya zorlanıyor?
– Bakanlık bu destekleri ödemek için para bulamadığı için mi kredi kullandırıyor?
– Bankaya doğrudan ödeme yapılsa, çiftçi o hak ettiği destekle istediğini alsa, borcunu kapatsa olmaz mı?

Çiftçiler sistem konusunda bilgilendirilmeli

Daha birçok soru var. Fakat en büyük endişeleri kredi kullanma konusunda. Tarım ve Orman Bakanlığının, Ziraat Bankası’nın bunu çiftçiye iyi anlatması gerekiyor. Çünkü çiftçi bir borcun altına girdiğini, kredi kullandırıldığını ve bu krediyi nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Burada elbette Ziraat Bankası’nın bu işte bir sorumluluğu yok. Banka bu işe aracılık yapıyor. Keşke pilot uygulama ile bu sistem denense sonra ülke genelinde uygulansaydı.

Son olarak da bir öneride bulunmak istiyorum. Yıllardır çiftçiye ucuz mazot, vergisiz mazot, renkli mazot verilmesi konuşuluyor. Nasıl verileceği konusunda endişeler vardı.

Bu sistemle çiftçiye ucuz mazot sağlanabilir. Çiftçinin yaptığı üretim, ektiği ürün, kullandığı mazot miktarı belli. Bu miktar üzerinden mazotta vergiler alınmazsa ve vergi tutarı kadar para çiftçinin kartına yüklenirse ucuz mazot sağlanmış olur.

Özetle, çiftçi alacağı mazot ve gübre desteği için bankadan kredi kullanacak. Bu kredi için faiz, komisyon, masraf ödemeyecek. Kendi hak ettiği destek parasını alacak. Ama bu destekle sadece Ziraat Bankası Başak kart anlaşmalı işyerlerinden sadece mazot ve gübre alabilecek. Kredinin geri ödemesini Tarım ve Orman Bakanlığı, faiz, komisyon ve masrafları Hazine ödeyecek.

 

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Hüseyin Taşcıoğlu 2 Kasım 2022 - 11:58 - Yanıtla

  neden ziraat bankasi uye isyerlerine mecbur kaliyorum.
  herseyiniz gibi bu iste de sahtekarlik rant var.

 2. Ali ihsan celik 2 Kasım 2022 - 17:17 - Yanıtla

  Peki hocam ben mazotu aldım gübreyi aldım .bu destek ne olacak şimdi ayrıca ziraat bankasinin Ankaralı yerler ucuzmu verecekki pazarlık eğme sansikiz kalmayacak mecbur benden alacak diyecek .ne olursa olsun bu sistem bence bizim zararimiza oldu .ben bir yer ile anlaşmıştım mazotu ordan alıyordum Sımdi bankanın anlaştığı yer pahalı verir benim anlastigim yer ucuz verirse ne olacak ben karmi ediyorum zararmi gübrede aynı sorun olacak ..bu desteği kullaassam ne olacak bu para söyleyen yok bilgi yok.

  • Bekir 9 Kasım 2022 - 22:58 - Yanıtla

   Kredi notu duşuk olana desdek falan yok… Her şeyi berbat ettiler…

   • Ali Ekber Yıldırım 11 Kasım 2022 - 12:20 - Yanıtla

    Bekir bey, kredi notu burada kriter değil. Bakanlık size destek ödemek için adınıza kredi kullanıyor. Kredinin ana parasını tarım bakanlığı, faizi Hazine ödeyecek. Siz geri ödeme yapmayacaksınız.

    • Mehmet hami özcanlar 20 Kasım 2022 - 21:45 - Yanıtla

     Öyle diyorsunuz ama ali ekber bey banka kredi notunuz düşük bu krediden faydalanamazsınız diyor tarım bakanlığı yetkilileride aynı şeyi söylüyor

    • Ömer 25 Kasım 2022 - 09:06 - Yanıtla

     Ben bugün Ziraat bankasına gittim Kredi notunuz düşük olduğu için size verilmiyecek dedi

   • Yahya türker 25 Şubat 2023 - 02:47 - Yanıtla

    Banka mazot destegini nakit vermiyo tarim icin sadece mazotla gübremi kullaniyoruz ki destegi burda kullanalim cok yanlis ben ciftiyim benzin traktöre bakim parca vs bunlarda gerekli nakit alabilsek com iyi olurdu para duruyo hesapta hicbi isimizede yaramiyo kusura bakmayin bu destegin hicbi anlami yok

  • Ramazan Öztürk 18 Kasım 2022 - 19:05 - Yanıtla

   Bankada icra takibinde ki civci ne yapacak 100 kişide 10 alamıyor bu nedenle icra takibinde olan civci ne yapacak buna bir düzenleme yaparsınız çok güzel olurdu

 3. Mahmut karadgli 2 Kasım 2022 - 17:22 - Yanıtla

  Bu düpedüz adam kayırma yandaş karı doyurmak başka birşey değildir.

 4. MUSTAFA bulut 6 Kasım 2022 - 17:44 - Yanıtla

  Helal olsun size çiftçi ile iyi alay edip oyun oynuyorsunuz insanları çıkmaza sokmak cokmu hoşunuza gidiyor bahsi geçen çiftçi seyyar satıcı değil elinde toprağı bulunan ve ülke için çalışan çiftçi çiftçilerin hakkını verin kendinin fare ile oyun oynadığı gibi oynamayın nakit verince ne oluyor nakit vermesi niye zoruna gidiyor onun anlamadım yok kredili yok bilmem ne eziyetten başka bir şey değil bu yaptığınız

 5. ismail 7 Kasım 2022 - 14:38 - Yanıtla

  Bu ve benzeri haberler desteğin hep kredi şeklinde kullanılmasına yönelik açıklamaları içeriyor. Çoğu kişi tohumunu ekti. Yani gübresini aldı. Mart ayına kadar gübre ve mazot almayacak. Bu da desteği marttan önce kredi olarak kullanmayacağı anlamına geliyor. Ancak açıklamalarda bunun nasıl olacağına ilişkin bir bilgi yok. Kaynağı belirsiz bilgiler dolaşıyor; martta nakit yatacak gibi. Martta nakit yatmazsa şirketlerin çalışanlarına verdiği yemek fişi (multinet) gibi bir kart mı verecekler? Bu da çiftçiyi belli bir yere yönlendirme şeklini almaz mı, pahalı ve ya kötü malı almak zorunda bırakmaz mı?

 6. Tekin Canpolat 9 Kasım 2022 - 14:52 - Yanıtla

  Evet bende çiftçiyim eylülde gübre ve mazot tarla için aldım şimdi marta nakit olarak hesabıma para yüklenecek mı? Onu merak ediyorum

  • Ali Ekber Yıldırım 11 Kasım 2022 - 12:16 - Yanıtla

   Tekin Bey, bu 2022 yılı hububat ürünleri mazot ve gübre desteği. Hububat üreticisiyseniz başvurarak yararlanabilirsiniz.

 7. Ünsal senkir 9 Kasım 2022 - 22:32 - Yanıtla

  Benim oğlumun tertemiz şirketi var kurumsal çks mevcut oğlumun sicilide tertemiz, ancak geçmiş yıllarda ziraat bankasında borç yapılandırması yaptırmış olduğumdan dolayı, sicilim bozulmuş değerlendirilerek cezasını oğluma ve şirketine çektiriyor 110.000.00 TL tutarındaki gübre ve mazotu karta tanımlamıyor banka, naktide ödenmiyecek diyor bakan bey aynide banka kredi oluşturmuyor bu destek nasıl olacak hesapda bile tanımlama yapılamıyor alt yapı yok, üst yapı yok darma dağınık bir uygulama bence

  • Ali Ekber Yıldırım 11 Kasım 2022 - 12:19 - Yanıtla

   Ünsal bey, burada siz kredi kullanmıyorsunuz.Bu nedenle sicil, kredi notunun bir önemi yok. Bakanlık desteği erken ödemek için kredi kullanmış oluyor. Yani siz krediyi geri ödemeyeceksiniz. Hak ettiğiniz desteği alacaksınız. Kredinin ana parasını Tarım Bakanlığı, faiz ve masraflarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek.

  • Zeki 21 Ekim 2023 - 10:03 - Yanıtla

   Mazotu başka bir şehirden alabilirmiyiz

 8. Ferdi 13 Kasım 2022 - 18:16 - Yanıtla

  Hocam bu krediyi sadece bölgemizde mi kullanabileceğiz yada Ülke genelinde kullanabilirmiyiz

 9. Ramazan Öztürk 18 Kasım 2022 - 19:09 - Yanıtla

  Bankada icra takibinde ki civci ne yapacak 100 kişide 10 alamıyor bu nedenle icra takibinde olan civci ne yapacak buna bir düzenleme yaparsınız çok güzel olurdu

 10. Ramazan Öztürk 18 Kasım 2022 - 19:13 - Yanıtla

  Benim daha önceden Deniz bankda takibim vardı şimdi bu nedenle icra takibinde olan biri olarak ne yapmamı önerirsiniz sonuçta tarım bakanlığı kefil köyümde Bir ben alamadım

 11. Mustafa ekici 20 Kasım 2022 - 01:44 - Yanıtla

  S.a mazot gübre destegini mobilden yapmam gerektiğini söylediler ama daha basvuru menüsü bile açılmadı ne yapmam lazım

 12. Mehmet yasak 21 Kasım 2022 - 15:40 - Yanıtla

  Ben çiftçiyim banka borcundan dolayı tarlanın üstüne haciz var ve hububat desteğinden faydalanamiyorum nasıl olacak bu bana yatacak olan parayı nasıl alacam veya artk alamiyacakmiyim

 13. Baran Özyörük 21 Kasım 2022 - 16:01 - Yanıtla

  Ali Bey, detaylı yazınız için teşekkürler ancak hala birçok nokta açıklanmış değil anladığım kadarıyla. Özellikle de bu krediyi 31 Mart a kadar kullanmazsam hak ettiğim destek ödemesini kaybetmiş mi olacağım hususu? Bir çok çiftçi gibi çoktan ekim yaptım ve şu anda işime yaramayan bir kredi/destek bakiyem var. Bu konuya bir açıklık getirirseniz çok sevinirim

  • Ali Ekber Yıldırım 22 Kasım 2022 - 00:27 - Yanıtla

   Baran bey, hakkınız kaybolmuyor. 31 Mart kredinin geri ödenmesi için belirlenen vade. Krediyi siz geriye ödemeyeceksiniz. Tarım Bakanlığı ödeyecek. Bu düzenlemenin amacı desteği erken ödemek. Siz erken almak istemiyorsanız daha sona size ödemesi yapılacaktır.

   • bayram 4 Aralık 2022 - 01:07 - Yanıtla

    ali ekber bey ben mobil ugulamadan bu kredi başvurusu yaptım ancak nakit kullanamayacağımı öğrenince bu krediyi mazot ve gübre alımında kullanmayacağım.bu durumda kredi başvurusu yaptığım halde kullanmasam mart ayında nakit olarak kullanabilirmiyim

    • Ali Ekber Yıldırım 6 Aralık 2022 - 00:40 - Yanıtla

     Bayram bey, bu konuda ısrarla yazmama rağmen Tarım bakanlığı bilgilendirme yapmıyor. Ziraat Bankası yetkililerinden aldığım bilgiye göre, desteği erken almak istemeyenler 2023 mart Nisan aylarında nakit olarak alacaklar. Ama siz yine de bankaya veya tarım ilçeye sorarsanız daha net bilgi alabilirsiniz.

   • Ali erdoğan 4 Ekim 2023 - 04:05 - Yanıtla

    Hocam yani krediyi kullanmadığımız zaman yani destek kredisi başvurusu yapmazsak martta nakit ödeme alacağız öylemi

 14. Ali 21 Kasım 2022 - 22:53 - Yanıtla

  Hani ağanin oglu cobana yeni çizme almış. Her akşam taşa basmadin demi Moka basmadin demi diken almadı demi. Çoban çıkarmış firlatmis çizmeyi yalın ayak daha rahattim demiş. Bu bakaninkide öyle geliyor bana . Yazık bi aferin uğruna milyonlar emekciyi garibani eziyet altına almak. Bu insanların nelerle cebellestigini burjuvazi bilmez bizden biri lazım o koltuğa.

  • Meltem 30 Kasım 2022 - 12:45 - Yanıtla

   Ekim ayinda ekilisimi yaptim,ziraat bankasina yapilandirma borcum oldugu icin,ozel bir bankanin uretici kartina borclandim.simdi verilecek bu destegin bana bir faydasi olacak mi?mart ayini bekleyecegim,bunun icin muracat etmem gerekiyor mu?destek nakit olarak mi verilecek?bir mujde verildi,yeterli aciklama yapilmadi.ben bu parayi nakit alamayacaksam bana bir faydasi olmayacak.

   • Ali Ekber Yıldırım 6 Aralık 2022 - 00:42 - Yanıtla

    Meltem hanım, ben de çok yazıyorum ama Bakanlık net açıklama yapmıyor. Edindiğim bilgilere göre desteği erken almak isteyenler başvuracak. Başvuru yapmayanlara normal zamanda 2023 Mart-Nisan dönemi destek ödemesi yapılacak. Siz yine de Tarım İl veya İlçe’den bilgi alın.

 15. Bayram 22 Kasım 2022 - 23:05 - Yanıtla

  Ben mart ayinda alırsam paramı alacağım yoksa mazot gubremi almam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

 16. Arzu 28 Kasım 2022 - 09:48 - Yanıtla

  Babamın kartına tanımlanmadı bunun için tarım bakanlığını mı yoksa bankayı mı aramak gerekiyor

 17. Mehdi oztop 28 Kasım 2022 - 21:57 - Yanıtla

  Destek veya kredi odemelerine bloke konulacak mi dedas beladi gibi slmlr

 18. Mehdi oztop 28 Kasım 2022 - 22:02 - Yanıtla

  Destek veya kredi odemelerine bloke konulacak mi dedas belasi gibi slmlr

 19. Mehmet yasak 4 Aralık 2022 - 23:43 - Yanıtla

  Ali bey bakıyorum da işinize gelen sorulara cevap veriyonuz işinize gelmiyene cevap bile vermiyorsunuz Bi soru sorduk Bi kelime bile yazma gereği duymadiniz

  • Ali Ekber Yıldırım 6 Aralık 2022 - 00:38 - Yanıtla

   Mehmet Bey benim işim yazı yazmak, gazetecilik. Sorulan sorunun işime gelip gelmemesi diye bir şey yok. Bazen yoğunluktan bazen sorular üst üste gelince atlanmış olabilir. Ya da benzer sorulara yanıt verdiğim için yazmamış olabilirim. Kusura bakmayın.
   Sizin sorunuz; “Ben çiftçiyim banka borcundan dolayı tarlanın üstüne haciz var ve hububat desteğinden faydalanamiyorum nasıl olacak bu bana yatacak olan parayı nasıl alacam veya artk alamiyacakmiyim”
   Mazot ve gübre desteği için hesabınıza yatırılacak para “kredi” olarak tanımlanıyor. Bu kredinin ana parasını Tarım Bakanlığı, faiz ve masraflarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek. Bu nedenle haciz olması bu desteği almanız engel değil. Yine de Ziraat Bankası’na danışmanızda yarar var. saygılar.

 20. Hüseyin 12 Aralık 2022 - 19:52 - Yanıtla

  Onaylandı diye mesaj geldi kredilerden bakıyorum tutar 0 olarak görünüyor. Neden acaba

  • Nizamettin 28 Ocak 2023 - 18:25 - Yanıtla

   Be imkide 0 görünüyor du mazot almaya gittim. Onlarda hububat post makinesi var. Ona soktular parayı gördüler.

 21. Deniz 26 Ocak 2023 - 09:05 - Yanıtla

  Milletimiz ya kendini salaklığa vuruyor yada gerçekten anlamıyor bu uygulamayı 3 ay sonra alacağı parayı beklemek zor geliyorsa çıftçiye 31 mart tarihine kadar diledikleri herhangi bir günde tarihte ziraat bankasına gidip tabi çks sahibi olan desteği kim alacaksa bankaya hesabına gelecek olan çiftçi destek parasını şimdi kullanmak isteyeceğini belirtecek gerisini banka durumu bildiği için kısa sürede işlemi bitecektir aslında çiftci burda bir kayba uğramıyor alacağı desteğin belki kuruşu kuruşuna kadar denk düşebilir yani kredi verecekler diye kimse kesinti olur yada masrafları vardır diye sıkıntı etmesin onlarn hicbiri yok tek bir sart olacak oda hessba yatan kredi nakit kullanımı olmayacak sadece gidip kartn hangi işyeriylle alışverişte geçiyorsa tabi gübre ve mazot dışında bisey alamayacaksn içindeki limit kadar kullanırsın olay bu yol sadece öneri kimse yapmak zorunda değil isteyen desteğini hemen gübre ve mazota çevirebilecek istemeyende günü geldiğinde gibldip desteğini hesaplarından nakit yada diğer hertürlü çekerler zaten yani kimin işine nasıl yarıyorsa öyle degerlendirir.

  • Orhan 14 Mart 2023 - 10:23 - Yanıtla

   Bana 2021-2022 sezonunda yaptığım harcamayı,
   2023 Mart sonu ödeyeceğim diyecek ama beklemek zor geliyorsa gel sana kredi vereyim diyecek öyle mi?
   Bu neyin kafası Deniz Bey!….
   Benim borcu borç ile kapattığım bir harcamaya karşı bana yeniden kredi teklif etmeye kimsenin hakkı yok.Bu çiftçi ile alay etmektir,ciddiyetsizliktir.

 22. Adnan 26 Şubat 2023 - 11:00 - Yanıtla

  Sayın bakan KİRİŞÇİ’nin Çiftçiye güveninin olmadığını gösteren bir işlemdir bu avans kredisi. Bakan bey, parayı çiftçiye nakit olarak verirsek başka yerde harcar demek istiyor. Güveni yok çiftçiye.. Sanki çiftçi ilk defa destek alıyor. Etik olarak da yanlış bir uygulama.. Ayrıca, devleti neden milyonlarca TL faiz, masraf vb gibi gereksiz kaynağı ödemeye mecbur bırakıyorsun ey KİRİŞÇİ? Sanki yıllardır nakit olarak ödenen destek çarçur edilmiş ve üretim yapılmamış öyle mi demek istiyorsun? Sadece çiftçiye güvensizlik tarafı bile çok rahatsız edici..
  Derhal bu uygulamadan dönülmelidir.

 23. Musa 26 Şubat 2023 - 14:30 - Yanıtla

  Ali bey ben mazot destek icin kredi kullanmak istemiyorum mart sonunda nakit alabilirmiyim bu konuda herkes baska bir sey soyluyor tahminim nakit verilmeyecek yonunde o zaman ne olavak

 24. Musa 26 Şubat 2023 - 16:39 - Yanıtla

  Alibey ben kredi kullanmak istemihorum daha sonra nakit alabilecekmiyim pek umidim yok her kafadan ayri ses cikiyor tarim bakanligi neden aciklama yapmiyor mart sonu nakit alabilirsiniz deniyor dedigim gibi umidim yok kolay gelsim

 25. Ahmet Aytaç Uğur 27 Şubat 2023 - 23:39 - Yanıtla

  Çiftçileri böyle destekliyeceksrniz hiç desteklemeyin. Devlet olarak Kredi tutarının yarısını verin çiftçileri kredi girdabı ndan kurtarın. Bırakın çiftçinin elini kolunu bağlamayı. Nakit olsaydı bu pahalılıkta belki de karnını doyurmaya harcayacaktı.bu yıl da eskisi gibi uygulanabilirdi.yakında seçim var çiftçilerimizin üzmeyelim. Onların bu destekleme paralarını nakit olarak hesaplarına yatıralım.

 26. SAMSUN 2 Mart 2023 - 16:19 - Yanıtla

  31 Marttan sonra ATM den nakit olarak çekebilecek miyiz ?
  Mazot yerine benzin alabilir miyiz ot makinası ve patpat içim

 27. Zafer Karataş 3 Mart 2023 - 19:39 - Yanıtla

  İstanbulde hangi petrol ofisleeinde gecerli bu kart mazot alacagimda bilen varsa yazarsa iyi olur

 28. Lezgin 6 Mart 2023 - 14:28 - Yanıtla

  Bizim ilçede %6 lık bir kesinti yapıyorlar normalmi

 29. Yakup Ulusoy 31 Mart 2023 - 01:13 - Yanıtla

  Verilecek komik destek için Milleti kredi kartı çıkartmakla, anlaşmalı petrol istasyonu/Gübre satıcısı aramakla uğraştırmayın. Mazot desteği için Ankara Etimesgut ta 3 ayrı petrol istasyonuna(Fikret petrol BAHÇEKAPI MAH. 6 CAD. NO: 26 ŞAŞMAZ-Opet Doğancan No:108 Eryaman- Opet mol petrol İnönü bulvarı Başkent Üniv.girişi)uğradım. Anlaşmamız yok, Ziraat bankası post makinamız yok diyerek kartla mazot kullandırmadılar. Ziraat Bankası veb sitesinde gözüken sözde anlaşmalı petrol istasyonları https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Kampanyalar-ZB/Documents/opetisyerleri.pdf

 30. Serif 12 Mayıs 2023 - 15:18 - Yanıtla

  Destek dedikleri tam köstek hangi petrole sorsan gecmiyor parayi alincaya kadar para pul olacak almasak ne Zamana kadar hesapta kalacak

 31. Zeki 21 Ekim 2023 - 10:04 - Yanıtla

  Mazotu başka bir şehirden alabilirmiyiz

En Son Yayınlanan Makaleler