Tarım sigortaları kapsamına alınan riskler, ürünler ve prim desteği… 

Tarım Haberleri

·

25 Ocak 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım sigortaları kapsamına alınan riskler, ürünler ve prim desteği… 

25 Ocak 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Bakanlar Kurulu, 2013 yılı tarım sigortaları uygulama esaslarını belirledi. 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranları” belirlendi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi çiftçilerin yaptırdığı sigorta primin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Çiftçiler ise yüzde 50 oranında prim ödeyecekler.
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe giren 2013 üretim yılında teminat altına alınacak ürünler ve riskler şöyle:
Bitkisel ürünler:Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Seralar: Dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında;Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera, işletme ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Büyükbaş hayvan:Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Küçükbaş hayvan:Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Kümes hayvanları: Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve kümes hayvanlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Su ürünleri: Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin mevcut tesis, işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kapsamında belirlenen riskler için 2013 yılında, sigorta priminin yüzde 50’si oranında destek verilecek.Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar.
Sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacaklar.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler