Tarım projelerine 3 milyon lira Ar-Ge desteği verilecek

·

09 Ocak 2019

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım projelerine 3 milyon lira Ar-Ge desteği verilecek

09 Ocak 2019

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarım projelerine 3 milyon lira Ar-Ge desteği verilecek

Üniversite, özel sektör, çiftçi kuruluşları ve araştırma enstitüsü işbirliği ile hazırlanacak araştırma-geliştirme projelerine 3 milyon lira hibe desteği verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM)’ nün vereceği hibe desteği için son başvuru tarihi 15 Mart 2019 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularında 15.Çağrı Öncelikli Ar-Ge konuları iki grupta belirlendi. “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtildi. Bu kapsamdaki projelerde hibe desteğinin üst limiti 300 bin lira olarak ödenecek. Bu gruptaki projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacak.
“Tarım Ekonomisi” başlığı dışındaki konular ise II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirlendi. Bu kapsamdaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3 milyon lira olacak. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek. Proje bütçesinde en az yüzde 30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı olması gerekiyor. Ayrıca bu gruptaki projelerde ortaklık şartı aranacak.

Bu kapsamdaki projelerdeki ortaklık kuralları ise şöyle belirlendi:

— Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

— Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.

Başvuru yeri ve tarihi

Proje başvuruları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne ve en geç 15 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılması gerekiyor.

ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

I.Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları Üst Limiti: 300.000 (Üç yüz bin) TL olan, kurum katkısı ve ortaklık şartı taşımayan)

TARIM EKONOMİSİ

1- Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması,

2- Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi,

3- Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi,

4- Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi,

5- Hayvancılık işletmelerinde ekolojik özelliklerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,

6-Tarım ürünleri ticaretimizde rakip ülkelerin üretim desenlerinin incelenmesi,

7- Türkiye’de gıda tüketim yapısı ve gelişimi,

8- Tarım ürünleri piyasası arz, talep ve risk analizi.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları (3 milyon lira üst limitli)

BAHÇE BİTKİLERİ

1-Bahçe bitkilerinde biyotik, abiyotik stres koşullarına tolerant anaç, çeşit ve ileri ıslah, yetiştirme teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

2-Bahçe bitkilerinde hasat ve hasat sonu kayıpların önlenmesine yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

3-Yerel kışlık ve fonksiyonel gıda üretimine yönelik sebze gen kaynaklarından yararlanarak kışlık sebze ıslahı, mevcut gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve yeni çeşit geliştirilmesi,

4-Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,

BİTKİ SAĞLIĞI

5- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyoteknik ve biyolojik mücadeleye esas bitki koruma ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesi.

6-Ülkemize yeni giren ya da sınırlı alanlarda bulunan zararlı organizmaların tespiti, ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi ve mücadelesine esas çalışmalar,

7-Depo hastalık ve zararlıları ile mücadele olanaklarının araştırılması,

8-Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin/yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve üretimi,

9-Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı tahmin ve uyarı modelleri ile uzaktan algılama sistemlerinin oluşturulması veya mevcut olanların geliştirilmesi,

10- Pestisitlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması, tarım ilaçlarının toksikolojik testlerinin GLP şartlarında yapılabilirliğinin sağlanması,

GIDA VE YEM

11- Ülkemizde üretimi yapılmayan, yaygın olarak kullanılan ve mevzuatta yer alan gıda katkı maddelerinin geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

12- İhracat potansiyeli yüksek ürünlerden katma değerli yeni gıdaların geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

13- Yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, ikame yemler ve pet mamalarının geliştirilerek ticari boyutta üretilmesi,

14- Gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi,

15- Şekerli mamullerde şeker kaynağının tespiti,

HAYVAN SAĞLIĞI

16- Veteriner biyolojik ürünlerinin (aşı ve serum) geliştirilmesi ve ticari boyutta üretilmesi,

17-Veteriner sağlık ürünlerinin ve etken maddelerinin geliştirilmesi ve ticari boyutta üretimi,

18- Bitkisel ekstraktların hayvan sağlığında kullanılma olanakları,

HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ

19- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan yeni türlerin ekonomiye kazandırılması,

20- Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,

21- Hayvancılıkta döl verimini artırmaya yönelik araştırmalar,

22- Hayvan barınakları ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi,

TARLA BİTKİLERİ

23- Tarla Bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

24- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler ile boyar bitki çalışmaları,

25- Yerli şeker pancarı tohumunun geliştirilmesi,

TOPRAK-SU KAYNAKLARI

26- Hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilerek gübre, enerji vb. ürünlere dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar,

27- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organomineral ve nano gübrelerin geliştirilmesi,

28-İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin belirlenmesinde/azaltılmasında ve tarımsal su yönetiminde ileri/yeni teknolojilerin kullanımı

29- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerine etkilerinin araştırılması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar,

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANİZASYON

30- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü yerli tarım makine ve teknolojilerinin geliştirilmesi,

31- Elektrikli kendi yürür tarım makinaları (traktör, ilaçlama makinası vb.) geliştirilmesi,

32- Akıllı ve hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi,

33- Tarımsal analizlerde kullanılacak laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler