Tarımsal araştırma desteği 10 kat artırıldı

·

12 Şubat 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımsal araştırma desteği 10 kat artırıldı

12 Şubat 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarımsal araştırma desteği 10 kat artırıldı

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 2017 Ar-Ge desteği 10 kat artırılarak proje başına 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.
Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) desteği 10 kat artırıldı. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün her yıl araştırma projelerine yönelik kullandırdığı destek programı başvuruları başladı. 2017 Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Destek Programı 12.Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’nda destek programı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: ” Bakanlığımızca Tarım Kanunun 19/g maddesine dayanarak Ar-Ge projelerine 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. ” Programın amacı; tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması olarak ifade ediliyor.
Üst limit 3 milyon lira
Başvuru kılavuzunda bakanlık tarafından sağlanacak mali kaynak ile ilgili şu bilgilere yer verildi:” Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir. Yürütücü kurum tarafından taahhüt edilen eş finansman başvuru sahibi yürütücü kurum/kuruluş tarafından karşılanması zorunludur. Yürütücü kurum, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansmanı, öz kaynaklarından sağlayabilecekleri gibi proje ortaklarından, iştirakçilerden veya bankalardan temin edebilirler.”
Kimler Başvurabilir?
Bu program kapsamında; özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları,üniversiteler başvuru yapabilecek. Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler. Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekiyor.Son başvuru tarihi 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlendi.

Bakanlıkça desteklenecek kalemler;
— Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
— Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
— Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,
— Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,
— Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,
— Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,
— Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,
— Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.

Bakanlık tarafından desteklenmeyecek kalemler;
— Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
— Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,
— Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,
— Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,
— İnşaat ve altyapı giderleri,
— Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,
— Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
— Bina, arazi alımları ve kiralamaları
— Halihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler,
— Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

2017 Yılı destekten yararlandırılacak öncelikli proje konuları:
BAHÇE BİTKİLERİ
— Yerel kışlık sebze ıslahı, yarı-yol materyallerinin üretimi ve çeşit geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
— Meyve ve bağda abiotik ve biotik stres koşullarına dayanıklı çeşit ve anaç geliştirilmesi,
— Endemik ve ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı,
BİTKİ SAĞLIĞI
— Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi,
— Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı yerli bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi,
— Metil Bromide alternatif çevre dostu yeni fumigantların geliştirilmesi,
— Bitki zararlıları ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı,
— Yaş meyve ve sebzelerde zararlı organizmalarla mücadelede fumigasyon metotlarının geliştirilmesi,
— Ricania simulans ile mücadele olanaklarının araştırılması,
— Önemli bir karantina organizması olan Xylella fasdiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi ve bu vektörlerle mücadele olanaklarının araştırılması,
TARIM EKONOMİSİ
— Tarımsal destekler, politikalar, programlar ve projelerin etki analizleri,
— Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi,
— Hayvancılık işletmelerinde (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) iklim bölgelerine göre optimum işletme ölçeklerinin belirlenmesi ve maliyetlerinin araştırılması, verimlilik ve ekonomik analizlerinin yapılması,
— Ülkemizin ihracat potansiyelini tespit etmeye yönelik olarak hedef ve rakip pazarlardaki arz, talep, ve mevcut durumların belirlenmesi,
GIDA VE YEM
— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde fonksiyonel sınıfları (renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar vb.) belirlenmiş olan gıda katkı maddelerinin doğal kaynaklardan üretilmesi,
— İhracat potansiyeli yüksek bitkisel ürünlerden (üzüm, incir, kayısı, kestane, fındık vb.) katma değerli ürünlerin geliştirilmesi,
— Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişin tespit edilmesine yönelik yeni, hızlı-ekonomik analiz metotlarının ve ürünlerinin geliştirilmesi,
— Arı ve ipek böceği ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı zehri, bal mumu vb.) özelliklerin belirlenmesi ve üretim teknikleri ile yeni ürün geliştirilmesi,
— Yeni pet yemleri ve teknolojileri geliştirilmesi,
— Yem katkı maddelerinin yerli kaynaklardan geliştirilmesi,
— Fitoplanktonun gıda, yem ve bitki besleme materyali olarak kullanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi,
HAYVAN SAĞLIĞI
— Veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi,
— Hayvan hastalıkları teşhis metotlarının geliştirilmesi ve etkinliklerinin artırılması,
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
— Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi,
— Ülkemiz deniz ve iç sularında yayılım gösteren istilacı türlerin tespiti, mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve alternatif su ürünlerinin ülke ekonomisine kazandırılması,
TARLA BİTKİLERİ
— Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması,
— Bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi,
–Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması,
— Doğal maddelerden, tarımsal ürün ve atıklar ile tarımsal endüstri atıklarından boyar madde elde edilmesi ve tekstil sektöründe kullanımı,
TOPRAK-SU KAYNAKLARI
— Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin geliştirilmesi,
— Patlayıcı özellikte olmayan amonyum nitratlı gübre üretim sistemlerinin geliştirilmesi,
TARIMSAL MEKANİZASYON
— Tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli tarım makinelerinin geliştirilmesi.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler