Tarımsal Ar-Ge projelerine hibe desteği…

Tarım Haberleri

·

16 Ocak 2015

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımsal Ar-Ge projelerine hibe desteği…

16 Ocak 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarımsal Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Projelerine yönelik 2015 yılı destekleme programı belli oldu. Bakanlıktan yapılan çağrıya göre,tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenecek.
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destek veriliyor.
Destek kapsamında proje başına KDV dahil en fazla 300 bin lira verilecek.Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar 1 Nisan 2015 günü mesai bitimine kadar Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’ne elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmaları gerekiyor.
Toplamda 62 konuyu kapsayan 2015 Yılı için öncelikli AR-GE proje konuları ise özetle şöyle:
Bahçe bitkileri:
1.Yerel kışlık sebze popülasyonlarının ıslahı, gen havuzlarında bulunan yarı-yol materyallerinin kullanımı ve çeşit geliştirilmesi,
2.Bahçe bitkilerinde dona, kuraklığa, tuzluluğa ve kirece dayanıklı anaç ve çeşit geliştirme,
3.Tropik meyve türlerinin ülkemize kazandırılması,
4. Süs bitkilerinde yeni tür ve çeşitlerin sektöre kazandırılması,
5. Meyve ağaçlarında dondan/doludan korunma yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesi,
6. Organik tarımda yerel kaynaklardan girdi elde edilmesi ve bu amaçla yöntem geliştirilmesi,
7. Bahçe bitkilerinde sanayiye uygun çeşit geliştirme,
8. Örtüaltı Meyve Yetiştiricilik Sistemlerinin Geliştirilmesi,
Bitki sağlığı
9. Biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünlerinin (faydalı böcek, mikroorganizma, bitki ekstraktı, feromon, tuzak vb.) geliştirilmesi, preparat haline getirilmesi ve kitlesel üretimi,
10. Hastalık ve Zararlı mücadelesinde kullanılmak üzere yeni tahmin ve erken uyarı modellerinin geliştirilmesi,
11. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarda pestisitlere karşı dayanıklılık tespitinde kullanılmak üzere moleküler markırların geliştirilmesi,
12. Simbiyotik bakterilerin zirai mücadelede kullanılmak üzere biyopreparat olarak geliştirilmesi,
13. Metil bromide alternatif toksik etkisi olmayan fumigantların geliştirilmesi,
14. Yaş meyve ve sebzelerde zararlı organizmalarla mücadelede fümigasyon metotlarının geliştirilmesi,
15. Minör bitkisel ürünlerde (marul, ıspanak, tere, mantar vb.) sorun olan zararlı organizmaların tespiti, yaygınlığı, ekonomik zarar eşiği ve mücadele olanaklarının belirlenmesi,
Tarımsal ekonomi ve politika:
16. Tarımsal destekler, politikalar, programlar, mevzuatlar ve projelerin etki analizleri (ekonomik ve sosyal),
17. Bakanlıkça geliştirilen buğday ve çeltik çeşitlerinin etki analizi,
18. Hastalık ve zararlıların bitkisel ve/veya hayvansal üretimde sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi,
19. Tarım havzalarında desteklenen ürünlerin politikalarındaki değişiklikler durumunda ortaya çıkabilecek olası etkilerin araştırılması,
20. Üretici Örgütlerinin idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi konusunda ihtiyaç analizi yapılması,
21. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında görev alan aktörlerin üretici ve tüketici fiyatlarına etkisinin analizi,
22. Tabii afetler ve tarımsal riskler karşısında üreticilerin davranışlarının belirlenmesi,
23. Temel tarım ürünlerinde arz ve talep yönlü gelişmelerin zaman serisi analizleri ile gelecek eğilimleri ve öngörüler,
24. Tarımsal Mekanizasyon Politikaları, Destekleri ve Uygulamaların Etki Değerlendirilmesi, Bilgi ve İletişim Teknoloji İhtiyaçlarının Belirlenmesi,
25. Tarımsal Yayım Politikaları, Yayım Destekleri ve Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (gelişmiş ülkelerde yayım sistemleri, ülkesel yayım modelleri, TARGEL, Tarım Danışmanlığı dâhil),
Gıda ve Yem:
26. Yerel ve geleneksel gıdaların özelliklerinin korunarak sürdürülebilir üretimi için modern teknolojilerin kullanımı,
27. Yeni gıda katkı maddelerinin (koruyucu, renklendirici, antioksidanlar vb.) geliştirilmesi ve üretime kazandırılması,
28. Metabolizma veya sindirim sistemi ( fenilketonüri, çölyak vb.) bozuklukları olanlar için özel beslenme amaçlı yeni gıdaların geliştirilmesi,
29. Gıda paketlemede biyobozunur ambalajların geliştirilmesi,
30. Su ürünleri üretiminde kullanılan yemlerin sindirilebilirliklerinin artırılması ve bu amaçla alternatif yem hammaddesi geliştirilmesi,
31. Gıda ve yemlerde mikotoksin oluşumunun önlenmesi için uygun sistemlerin geliştirilmesi,
32. Takviye edici gıdalarda etken madde ile fonksiyonel ve biyoaktif bileşenlerin tespit edilmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi,
33. Bitkisel kökenli tatlandırıcıların elde edilmesi,
Hayvan sağlığı:
34. Hayvan hastalıklarına yönelik teşhis kitleri, aşılar ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, etkinliklerinin araştırılması,
35. İhbarı mecburi hayvan hastalıklarının eradikasyonuna yönelik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
36. Hayvan hastalıklarında vektörlerin kontrolü ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması,
37. Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan antimikrobiyellerin izlenmesi, direnç gelişimi ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesi,
Hayvancılık ve su ürünleri:
38. Ana arı işletmelerinde çevresel, genetik yapı ve varyasyonun belirlenmesi, veri bankası ve takip sistemlerinin geliştirilmesi,
39. Tavukçuluk Araştırma İstasyonu tarafından geliştirilen yumurtacı ebeveynlerin verim özelliklerinin üretici şartlarında belirlenmesi,
40. Çiftlik hayvanlarında/Su ürünlerinde verim artışına yönelik biyoteknolojik/ bakım-besleme ve yetiştirme yöntemlerin geliştirilmesi,
41. Hayvancılıkta ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni alet, ekipman ve teknoloji geliştirme,
42. Su ürünleri yetiştiriciliğine yeni türlerin kazandırılması,
43. Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık (avcılık ve yetiştiricilik) yönetimi,
44. Yerli çiftlik hayvanları ile su ürünleri genetik kaynaklarının durum/risk analizi, karakterizasyonu, ıslahı ve alternatif üretim/yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi,
45. DNA teşhis kitlerinin geliştirilmesi,
Tarla bitkileri
46. Besleyici ve ekonomik değeri yüksek yerel buğday çeşitlerinin sürdürülebilir kullanımının arttırılması ve çiftçi şartlarında muhafazası,
47. Pamuk, şekerpancarı, hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, yonca, korunga ve çim bitkilerinde yerli çeşit geliştirme,
48. Tahıl, baklagil ve yem bitkileri rotasyonunda doğrudan ekim yöntemlerinin geliştirilmesi,
49. Islahta biyoteknolojik yöntemlerin ve moleküler markırların geliştirilmesi, yerel çeşitlerin karakterizasyonu,
50. Tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürün elde edilmesi,
51. Buğday Genomunun Sekanslanması,
Toprak-Su kaynakları ve tarım teknolojileri:
52. Bitki beslemede nanoteknoloji kullanımı ve nanogübreler geliştirilmesi,
53. Entegre bitki besin maddesi yönetiminde yeni teknik, teknolojilerin ve metodolojilerin geliştirilmesi,
54. Topraktaki azotun tespiti ve gübre önerisinde kullanılmasına yönelik yeni metodolojilerin geliştirilmesi,
55. Yerel kaynaklardan mikrobiyal gübre üretim teknolojileri,
56. Hayvancılıkta tür ve ırklara göre gübre miktarının ve içeriklerinin hesaplanması,
57. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımına yönelik teknoloji ve ekipman geliştirilmesi,
58. Tarımsal artık veya atıklardan enerji elde edilmesine yönelik ekipman ve teknoloji geliştirilmesi,
59. Tarımda su verimliliğinin artırılması, sulama uygulamaları etki analizi ve izleme
60. Hassas tarım (ekim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, depolama vb) amaçlı ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi,
61. Toprak neminin ölçülmesi ve izlenmesi tekniklerinin ve sensörlerinin geliştirilmesi,
62. Tarımda bilişim teknolojilerinin kullanımının araştırılması.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler