Hazinenin tarım arazileri 10 yıllığına kiraya verilecek

·

16 Eylül 2020

·
Hazinenin tarım arazileri 10 yıllığına kiraya verilecek

16 Eylül 2020

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Devlet, hazine arazilerini tarımsal üretim yapmak şartıyla topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıllığına kiraya verecek. Kiralanacak arazi en fazla 60 dönüm olacak.

Resmi Gazete’nin 16 Eylül 2020 tarihli sayısında yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre Hazinenin özel mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartı ile 10 yıllığına taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek.

Kiralama koşulları

Tebliğe göre, kiralama koşulları şöyle:
1- Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında 10 yıl süreyle kiraya verilecek.
2- İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğu olacak
3- Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecek.
4- Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmayacak.
5- Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu olmayacak.
6- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü 60 dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da gösterilerek 60 dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilecek.
7- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu tebliğ kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilecekler.
8- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi sağlanacak.

Kimler kiralayabilir?

Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu; köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet edenler, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet edenle, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,
topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilecek.

Nasıl kiralanacak?

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine; İdarece; İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Millî Emlak Dairesi Başkanlığı veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğü ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü, yoksa milli emlak şefliği tarafından belirlenecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüzölçümde olacak şekilde; yüzölçümü 60 dönümden daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise 60 dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralanacak.

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü, millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü, yoksa milli emlak şefliği internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek.

Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine de gönderilecek. Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilecek.İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulacak

Nereye ve nasıl başvurulacak?

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin başvuru süreci şöyle işleyecek:

— İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü, millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü, yoksa milli emlak şefliği tarafından
ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde bu kurumlara başvuracaklar.

— Başvuru formları, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ikamet durumu dikkate alınacak.

— Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılacak.

— Her bir başvuru sahibi için düzenlenen form esas alınarak Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanacak.

— İlan edilen Hazineye ait tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine kiraya verileceği kura usulüyle belirlenecek.

— Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde kura çekimine davet edilecek. Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.

Gerçek ve tüzel kişiler de kiralayabilir

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen ancak kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazları, tarımsal üretim yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek üzere yüz ölçüm sınırlaması olmaksızın yeniden ilan edilecek. İlan edilen Hazine taşınmazlarını kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvuracak.

Kira süresi 10 yıl

Kira sözleşmeleri 10 yıl süreyle düzenlenecek. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece 10 yıl daha uzatılabilir.

Kira işlemleri

Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Hak sahiplerine kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) gibi bilgileri de içeren tebligat yapılacak.

İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin ödemesi gereken kira bedeli ile sözleşme giderlerini (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ödemesi ve varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesini müteakip kira sözleşmesi düzenlenecek.

Kira ödemesi nasıl olacak?

İlk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, peşin veya üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla tek seferde de ödenebilir.

Mücbir sebep halleri dışında, üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile 30 gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda fesih ve tahliye süreci başlatılır.

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Kiraya verme işlemlerinde, Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi düzenlenir. Ancak, düzenlenecek Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesine Tebliğde yer alan Özel Şartlar ayrıca eklenir.

Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde bulunulan taşınmazların, aynı kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

Kira sözleşmesi feshedilen, kiralama talebinde bulunmakla beraber kiraya verilmesi uygun görülmeyen veya yeniden kiralama talebinde bulunulmayan taşınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımlar nedeniyle ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Arazinin çiftçiye teslimi

Kiraya verilecek taşınmaz, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edilecek tutanakla kiracısına teslim edilecek. Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenecek. Tutanağın bir nüshası kiracıya, bir nüshası Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine gönderilecek, diğer nüshası ise dosyasında saklanacak.

Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla 6 ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi tarafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık olarak denetlenecek.

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez.

Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz ve başkasına kiraya veremez.

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

Kiraya verilen taşınmazların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebi olması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazandırılmasını müteakip onaylı TDİOSB sınırı içerisinde kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve taşınmazlar hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Mustafa 16 Eylül 2020 - 13:13 - Yanıtla

  Kiraya verilen arazi nerde bende kiraya tarla tutmak istiyorum .daha detaylı Bilgi almak için iletişim bilgilerini verseniz iyi olur teşekkürler.

 2. osman komekci 16 Eylül 2020 - 21:20 - Yanıtla

  bende isterim ama gercekten kimsem yok devlette ve bana verilmeceni biliyorum oyuzden gerek duymuyirum kimlere verilecegi dunden belli

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:18 - Yanıtla

   Öyle düşünmeyin Osman Bey, ben lavanta ekimi için yer kiraladım, imzaya gideceğim.

 3. Umut Mutluer 17 Eylül 2020 - 11:22 - Yanıtla

  ALİ BEY MERHABA
  ADANA DAN UMUT BEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ OLARAK ÖZEL SEKTÖRDEYİM.
  BÖLGEMDE ZİRAAT İLE UĞRAŞMAK İSTİYORUM,
  BU ARAZİLERİN KİRALANMASI İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLAN AÇIKLAMANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
  MİLLİ EMLAĞ’IN SİTESİNDE YAYINLANAN YERLERİN DIŞINDA TARIM ARAZİLERİ TALEPTE BULUNABİLİR MİYİM.
  BÖLGEMDEN NASIL FAYDALANIRIM.
  NEREDEN BİLGİ ALIRIM. YARDIMINIZI RİCA EDERİZ.

  • Fatih 9 Ocak 2021 - 00:31 - Yanıtla

   Arkadaşım Türkiye in heryerinde milli Emlak arazisi var görebilmek için ada paftaları gösteren parsel sorgu programını indir oradan bulursun o arazileri biraz zahmetli bende bu şekilde buldum kolay gelsin

 4. DOGAN 17 Eylül 2020 - 14:59 - Yanıtla

  Ziraat muhendisiyim. Emekli olduktan sonra Kac kere muracaat ettim ..Yetişdirdigim zeytin fidanlarindan bir hazine arazisi kiralayim. Uretim yapayim diye.hep ilgisiz kisilere verildi.Bu tebligdede esin ehli yok.

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:20 - Yanıtla

   Merhaba Doğan Bey, ben de 2 yıldır uğraşıyordum, git gel Ankara’ya sonunda kiraladım. Lavanta ekeceğim 12 dönüm.

 5. Bahtiyar 19 Eylül 2020 - 16:23 - Yanıtla

  İnternet üzerinden başvuru yapabilirsiniz acaba

 6. husam matar 3 Ekim 2020 - 09:57 - Yanıtla

  Tarım arazisi istiyorum

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:21 - Yanıtla

   Size yardımcı olabilirim, ben de kiraladım, 2 yıla yakın gittim geldim.

   • Yavuz 7 Ekim 2021 - 14:08 - Yanıtla

    Nasıl oldugunu babada anlatirmisiniz bursa bolgesindenim meyva yetiştiriciliği üzerine kiralanabiliyomu

   • Samet Kartal 13 Ekim 2021 - 13:06 - Yanıtla

    Merhaba çiğdem hanım kiralamak için nereden başlamak gerekiyor milli emlağın sitesinde benim bölgemde kiralık gözükmüyor başka arazileri var mıdır acaba

   • Murat Özmekik 7 Mayıs 2022 - 09:35 - Yanıtla

    Çiğdem hanım tarım arazilerinin kiralanması ile ilgili banada bilgi,belge gönderebilirmisiniz, şimdiden teşekkür ederim.

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:24 - Yanıtla

   Merhaba kiralayabilirsiniz, ben kiraladım lavanta ekimine başlayacağım, teşvik de aldım.

 7. Aziz Özdemir 2 Aralık 2020 - 12:12 - Yanıtla

  Ülkemizin tarım politikası gerçekle alakası olmayan umursamaz kişilerin elinde olduğunun ispatı bu tarım arazilerinin kiralanması şartlarından belli çünkü şart koymuş, o köyde ikamet edecekmiş kardeşim anadoluda köylerde kim kalmışki tarla kiralasın? Çözüm kim tarım yaparım derse ona kirala yapmassa al geri .amanerde amaç üzüm yemek deyil bağcıyı dövmek….

  • Fatih 9 Ocak 2021 - 00:33 - Yanıtla

   Yanlış biliyorsunuz o ilk önceliğe haiz olanlar eğer o köyde oturan ve nüfusuna kayıtlı biri talip olmazsa sizde alabilirsiniz

 8. Mesut 12 Ocak 2021 - 14:49 - Yanıtla

  Slm merhabalar izmir buca bölgesinde 5 dönüm 49 yıllığına orman arazisi kiralamak istiyorum.bunun için gerekli koşullarlar nelerdir başvuru şartları nelerdir bilgi alabilirmiyim.saygilarimla
  [email protected]

 9. tosun 8 Şubat 2021 - 21:19 - Yanıtla

  aliekber bey köyümde ihaleye acılmamıs 60 dönüm üzeri hamtoprak arazi yeri mevcut.. agaçlandırma için ada ve parsel numarasıyla internetten basvuru yaptım başvuru onayı alındı.yani sisteme düştü.bu nasıl oluyor ihaleye cıkmadan gercekleşir mi kiralama.. arazinin hazineye gectigini biliyorum.

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:22 - Yanıtla

   İhaleye çıkabilir de, bunu içerden öğrenebilirsiniz. Ben de kiraladım.

 10. Mehmet coşkun 20 Haziran 2021 - 12:22 - Yanıtla

  Hazine arazisi 277 dönümlük ham toprak bunun 5 dnümünü ben işliyorum komşum 20 dönümden aşagısını kiraya verilmiyor senin orayıda katarsak ancak kiraya veriyor devlet dedi komşumunki 16 dönüm cevaplarsanız sevinirim ne derece doğru bilmiyorum

  • Çiğdem Temiz 2 Ekim 2021 - 21:25 - Yanıtla

   Yok öyle birşey Mehmet Bey

 11. Yavuz 7 Ekim 2021 - 14:09 - Yanıtla

  Nasıl oldugunu babada anlatirmisiniz bursa bolgesindenim meyva yetiştiriciliği üzerine kiralanabiliyomu

 12. Mert 16 Şubat 2022 - 00:55 - Yanıtla

  Merhaba, bende köye yakın dik Bi yerde zeytinlik tarla buldum. Hem zeytin ilik hemde hobi bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Milli emlağa değil. Ama Çevre Şehirciliğe dilekce yolladım geri dönüş yaparlar mı? Başka talipleri çıkarsa verdiğim emek boşa gitmez mi? O köydede oturmuyorum

 13. Neriman 13 Mart 2022 - 13:11 - Yanıtla

  Neriman .ben hayvancılık yapmaktayım arazim yok dışardan yem ot saman kepek alarak yürüterek. Şu an çok zor 4o tl saman 45 ot. 48 yonca balya fiyat.kepek süt yemi .besi yemi ve diyerleine yaklaşılır gibi deyil devletimiz bizim gibi üretim yapan toprağı olmayan kişileri ön pilanda tutarak yardımcı olamaz mı ben sakarya serdivanda oturuyorum işletmem karapınar mah de bize yakın hazine arazi kiralamak için yer nerelerde beni bilgilendirir seniz sevinirim.Allah razı olsun.

 14. Veysel 24 Mart 2022 - 10:36 - Yanıtla

  Facebook veysel özçeler bana ulaşabilirmisiniz?6 ay oldu hazine arazisini kiralamak için dilekçe vereli hala bi haber yok ne yapmam lazım bilgi verirmisiniz

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler