Çiftçilerin kredi borcuna erteleme…

Tarım Haberleri

·

05 Nisan 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Çiftçilerin kredi borcuna erteleme…

05 Nisan 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen ve “torba yasa” olarak adlandırılan “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’na eklenen bir fıkra ile tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırılan krediler yeniden yapılandırılıyor. Kredi borçlarının 2015’e kadar ertelenmesini ve 5 eşit taksitteödenmesini öngören düzenlemenin ayrıntıları şöyle:
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca,tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan ve bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi gelmiş krediler yeniden yapılandırılacak.
2-Taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yüzde 3 faiz uygulanarak hesaplanacak.
3- Yeniden yapılandırmadan yararlanacak üretici veya kooperatifler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 8. ayın sonuna kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
4- Başvuranlar, ilk taksiti 2015 yılı Ekim ayından başlamak üzere toplam 5 eşit taksitte ödeme yapacaklar.
5-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dava konusu olan ve/veya icra takibi başlatılan alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar sonlandırılarak icra takipleri durdurulacak.
6-Borçları yapılandırılan kooperatif ve/veya ortaklarının borçları müteakiben tasfiye olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak vadesi gelmemiş hesaplara aktarılacak.
7-Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanacak ve ödenen tutarlar mahsup edilecek.
8-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmeyecek.
9-Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının düşmesini sağalmadığı gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek.
10-Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma devam edecek.
11- Ödenmesi gereken taksitlerden; gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanma devam edecek.
12- Taksitleri sürecinde ödemeyen veya eksik ödeyen, ikiden fazla taksiti süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler yeniden yapılandırma hakkını kaybedecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeniden yapılandırma ile ilgili uygulama esaslarını daha sonra açıklayacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler