Tarım Bakanlığından yeni projeler…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım Bakanlığından yeni projeler…

01 Ocak 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 yılı hedeflerini ve uygulayacağı yeni projeleri belirledi. Tarım sektörünü daha ileriye taşıyacak, gıda güvenliği ve güvenilirliğinde oluşturulan etkin yapının sürdürülebilirliğini sağlayacak proje ve çalışmaları artırmayı hedefleyen projeler özetle şöyle:
1- Yeni Hibe Fonlarının Kullanımı:Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) ikinci uygulama döneminde (2014-2020) Türkiye’ye tahsis edilmesi planlanan; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi(IPARD) kapsamında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 801 Milyon Avro ve Kurumsal kapasite oluşturulması için 111,2 Milyon Avro Avrupa Birliği katkısının tam ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar yürütülecek.
2-Uluslararası Kaynaklı Yeni Kırsal Kalkınma Projeleri: Gümüşhane-Bayburt-Rize Kalkınma Projesi kapsamında bu illerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayan kırsal nüfusun gelirinin artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Projenin 2013 yılında etüt çalışmaları başlatıldı. 2014’te ise Fizibilite Raporu hazırlandı. İslam Kalkınma Bankası ile birlikte çalışılması düşünülen projenin tahmini bütçesi 26,3 Milyon Dolar. Bu kapsamda bir başka önemli proje ise Karaman ve Konya Göksu Havzası Kırsal Gelir Kaynaklarının Geliştirilmesi Projesi. Karaman ve Konya illerinde uygulanacak proje ile kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirinin artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. 2014 yılında Fizibilite Raporu hazırlanan projede Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte çalışılacak. Tahmini bütçesi 39,5 Milyon Dolar olan proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin detaylandırılması 2015 yılında kredi kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilecek.
3-Bitkisel Üretime Yönelik Yeni Projeler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında belirlenen 30 Tarım Havzasında 17 üründe 2010 yılından beri fark ödemesi desteklemesi yapılıyor. 2013 yılı itibariyle başlayan 190 Tarım Alt Havzasında il ve ilçe bazlı “Ürün Deseni” belirleme çalışmaları kapsamında 2013’te 23 ilde, 2014 yılında ise 28 ilde ürün deseni belirleme çalışmaları tamamlandı. 2015’te ise 30 ilde ürün deseni belirleme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Ürün deseni haritalarının oluşturulmasında iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimi de dikkate alınıyor. Bu çalışmalar paralelinde Tarım Havzalarında, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ürün desteklemesi için gerekli düzenlemeler yapılabilecek.
4-Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde İzleme Projesi: 2015-2017 yılları arasında uygulanacak “Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde İzleme Projesi” hayvansal gıdalarda antibiyotik ve diğer veteriner ilaç kalıntılarının tüketime arz edilmeden önce tespit edilerek insanlarda antibiyotik dirençliliğini önlemek ve insanlara güvenilir sağlıklı hayvansal ürünler sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında; Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hazırlanan “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” çerçevesinde çiğ sütte canlı bakteri ve somatik hücre sayısının Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
5-Sözleşmeli Süt Tedarikinin Yaygınlaştırılması: Sütte sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; üretici veya üretici örgütleri vasıtasıyla sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılarak, üretici ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi ile üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânlı üretim yapılmak suretiyle arz talep dengesi oluşturmak ve üretici fiyatlarında istikrar sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, süt/yem paritesinin üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede kalması temin edilerek üreticinin korunması, sanayinin ihtiyacı olan yüksek kaliteli sütün temin edilmesi ve tüketicinin güvenli süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişmesi hedefleniyor.
6-Güvenilir Gıda ve Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Yeni Düzenlemeler: “Resmi Kontrol, Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında öncelikli olarak 25 ilde kullanılmak üzere 25 “Numune Alma Aracı” alınacak. Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ile Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ile tüketiciler İçin etiketlerde ayrıntılı bilgilendirme yapılması zorunlu hale getirilecek. Tuz kullanımının azaltılması çalışmaları kapsamında peynirlerde çeşide göre tuz miktarı yüzde 12 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda azaltılacak.
7-Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi: Proje kapsamında tarımda örgütlenmenin etkinliğinin artırılması ve üretici örgütlerinin pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ile öncelikle belirlenecek pilot bölgelerde tarımsal üretici örgütleri tarafından üretilen ürünlerin tanıtım ve pazarlama imkanlarının artırılması ve ulusal gıda mevzuatına uygun üretim yapmalarına katkı sağlayacak ve markalaşmayı teşvik edecek faaliyetler yürütülecek.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projelerinin takipçisi olacağız. Doğru uygulamaları alkışlayacak, yanlışları eleştireceğiz. Tekrar sağlıklı,mutlu,bereketli bir yıl dileriz.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

  1. yaklaşık maliyet metraj 18 Eylül 2022 - 17:10 - Yanıtla

    Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimlerin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçe ile sınırlı nihai çıktılara sahiptir.

En Son Yayınlanan Makaleler