Hukuk skandalına Bakanlıktan yanıt var…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hukuk skandalına Bakanlıktan yanıt var…

08 Ocak 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Son güncelleme Oca 8, 2014

Dün, “Tarımda Hukuk Skandalı ” başlıklı yazımız üzerine Gıda, Tarım […]

Dün, “Tarımda Hukuk Skandalı ” başlıklı yazımız üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1.Hukuk Müşaviri Vekili Erdal Celal Sumaytaoğlu aradı. Son derece nazik bir ifadeyle yazıda bazı yanlışlar olduğunu ve düzeltmek istediklerini söyledi. Hemen gönderirseniz yarına(bugün) yayınlayacağımızı söyledik.
DÜNYA Gazetesi’nin ve elbette bizim temel ilkelerimizden birisi okurlarımızı doğru bilgilendirmektir. Bakanlığın gönderdiği cevap ve düzeltme metnini aynen yayınlıyoruz:
*****
CEVAP VE DÜZELTME
07.01.2014 tarihli Dünya Gazetesi’nde yayınlanan Ali Ekber YILDIRIM’a ait “Tarımda Hukuk Skandalı” başlıklı yazıda Bakanlığımızla ilgili kamuoyunu yanıltacak ve Bakanlığımızı zor duruma düşürecek ifadelere yer verilmiş olup, söz konusu yazı ile ilgili aşağıdaki Cevap Ve Düzeltmenin yapılması zorunluluk arz etmiştir. Şöyle ki:
​1. 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 28.2.2001 tarihinde kabul edilmiş ve 10.3.2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilahare bu kanuna dayanılarak hazırlanan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, 19.12.2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Görüleceği üzere, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile değil, çok daha öncesinde, 2001 yılında hukuk düzenimizdeki yerini almış durumdadır. 5996 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 8.4.2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ise, yukarıda bahsi geçen bu yönetmeliğe paralel olarak düzenlenen bir yönetmeliktir.
​2. 11.6.2010 tarihinde kabul edilen, 13.6.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirli konulara ilişkin ancak dağınık vaziyette olan mevzuat düzenlemeleri bir araya getirilmiştir. Bu kanunun 47 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile de 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu yürürlükten kaldırılmakla birlikte, 4631 sayılı Yasada yer alan düzenlemelerin tamamı 5996 sayılı Yasa ile korunmuştur. Bir başka ifade ile, 5996 sayılı Yasa ile 4631 sayılı yasada öngörülen ıslah faaliyetleri ile ilgili bütün hususları içermektedir. Nitekim, iptal edildiği ifade edilen 5996 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası, Mülga 4631 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine paralel bir düzenlemedir. Ancak daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyen 4631 sayılı yasanın 4 üncü maddesine paralel düzenleme olan 5996 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası bu sefer Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
​3. Ali Ekber YILDIRIM’a ait söz konusu yazıda iki noktada hata yapılmış ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Bu hatalardan ilki, Anayasa Mahkemesi’nin 5996 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine ilişkin verdiği iptal kararıyla ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, 20.3.2013 tarihli ve E:2012/76 K:2013/44 sayılı kararı ile 5996 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının iptaline karar vermiş ancak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66 ncı maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak, iş bu iptal kararının yürürlük tarihini, kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 1 yıl süre ile ertelemiştir. Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih 7.11.2013 tarihidir. Dolayısıyla, kanunun bu hükmü, 6/11/2014 tarihine kadar geçerli ve yürürlüktedir. İptal hükmünün yürürlüğe girişi, yasama organının iptal edilen maddede gerekli düzenlemeleri anayasaya uygun şekilde gerçekleştirmesi, geçiş sürecinde ilgililerin mağduriyet yaşamamaları ve kazanılmış hakların korunması gibi gerekçelerle ertelenmiştir. Ali Ekber YILDIRIM, bu noktayı gözden kaçırmıştır. Bu nedenle de, Yazarın iddia ettiği gibi, kanunun bu maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin hukuki dayanaktan yoksun kalması ve geçersiz hale gelmesi söz konusu değildir. Bakanlığımız söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına istinaden iptal edilen madde ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması çalışmalarına başlamış ve bu bir yıllık süre içerisinde bu çalışmanın tamamlanması sağlanacaktır.
​4. Köşe yazısında yanılgıya düşülen ve üzerinde gerekli araştırma yapılmadığı anlaşılan bir diğer hatalı bilgi ise, 3.1.2014 tarihinde Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi kararının bağdaştırılması ve “yönetmelik ile” kanunla düzenlenmesi gereken hususların düzenlendiği iddiasıdır. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Danıştay 10. Dairesi, 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu kararları ile, Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 3.1.2014 tarihinde yapılan değişiklik, hukuk devleti olmanın bir gereği olan “mahkeme kararlarının yerine getirilmesi” kapsamında değerlendirilmesi gereken bir değişikliktir.Bakanlığımız, anılan değişiklik ile yürütmeyi durdurma kararı sonrası ortaya çıkan hukuki boşluğu giderme ihtiyacından hareketle adım atmış ve düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Yazarın yazısında iddia ettiği gibi, kanunla yapılması gereken düzenlemelerin yönetmelikle yapılması söz konusu değildir. İki farklı konunun, gerekli araştırma yapılmadan, aynı potada analiz edilerek, kamuoyunda infial yaratabilecek yanlış sonuçlara ulaşılması ve bu minvalde hazırlanan yazı ile Bakanlığımızın töhmet altında bırakılması, iş bu cevap ve düzeltme yazısının hazırlanmasını zaruri hale getirmiştir. Yazıda yer alan iddialar ile ilgili olarak açıklamalarımız doğrultusunda gerekli cevap ve düzeltme yapılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bakanlığımız, yazıda iddia edildiğinin aksine, bugüne kadar hiçbir şekilde, insan haklarına saygılı, kişi haklarını teminat altına alan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa’ya uygun davranan çizgiden ayrılmamıştır. Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak, Bakanlığımız, Anayasa’nın 138. Maddesi uyarınca mahkeme kararlarına uymakta ve gecikmeksizin yargı kararları doğrultusunda işlem tesis etmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle iş bu düzeltme ve cevap metninin, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesine istinaden haberin çıktığı sayfa ve sütunda yayınlanmasını rica ederim.
Erdal Celal SUMAYTAOĞLU
Bakan a.
I.Hukuk Müşaviri V.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

For privacy reasons X needs your permission to be loaded. For more details, please see our Gizlilik ve Şartlar.
I Accept

Hayvancılık,Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler