Angusa kilo cezası yargıdan döndü…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Angusa kilo cezası yargıdan döndü…

14 Ağustos 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ağu 14, 2012

Avustralya’dan ithal edilen binlerce Angus besi danasına “kilosu fazla “ diye milyonlarca lira ceza kesildi. Angusları ithal eden ve ceza alan besicilerden bazıları,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile uzlaşarak kesilen cezaları indirimli öderken, bazı besiciler cezayı ödemek yerine yargıya gitti. İlk karar besicilerin lehine oldu. Mersin 2.Vergi Mahkemesi, Vatan Et Gıda Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat Limitet Şirketi’nin Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne açtığı davayı kabul ederek kesilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme kararı Danıştay tarafından onaylanırsa ceza ödenmeyecek.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR-
Avustralya’dan ithal edilen binlerce Angus besi danasına “fazla kilolu” olduğu için milyonlarca lira ceza kesildi. Angusları ithal eden ve ceza alan besicilerden bazıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile uzlaşarak kesilen cezayı indirimli olarak öderken, bazı besiciler cezayı ödemek yerine yargıya gitti. Yargıdan çıkan ilk karar besicilerin lehine oldu.
Mersin 2.Vergi Mahkemesi, Vatan Et Gıda Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat Limitet Şirketi’nin, Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne açtığı davayı kabul etti ve cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme kararı Danıştay tarafından onaylanırsa ceza ödenmeyecek.
İthal danalara neden ceza kesildi?
2008’de sütte, bir yıl sonra kırmızı ette yaşanan kriz nedeniyle Hükümet, 2010 yılında önce kasaplık canlı hayvana daha sonra besilik canlı hayvan, kurbanlık hayvan ve nihayetinde karkas et ithalatına izin verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile birazda aceleyle başlayan ithalatta birçok trajikomik olay yaşandı. İthal dilen inekler yanlışlıkla erkek yazıldı. İnekler doğurunca, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “sizin hayvanlar erkek. Doğurmuş olamazlar. Hemen kesilmeleri gerekir” talimatı verdi. İthalatta yaşanan bir başka trajikomik olay ise Avustralya’dan ithal edilen binlerce besilik danaya 300 kilodan fazla geldiği için kesilen astronomik cezalar oldu. Bu şekilde ülke genelinde 20’yi aşkın besiciye milyonlarca lira ceza kesildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Besilik Sığır İthalatı İçin Teknik ve Sağlık Şartnamesi’ne göre, ithal edilecek canlı besilik sığırların erkek, kültür ırkı ve bunların melezi olması, hayvanların her birinin 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300 kilonun altında olması gerekiyordu. İthal edilen besilik danalar 300 kiloyu birkaç gram bile geçse ithalat bedelinin 3 katı ceza kesildi.
Anguslar tek tek tartılmadı
Besiciler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün şartnamesine uygun olarak besilik dana ithal etmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurdu. Bakanlık, ithalat için gerekli izni verdi. Bakanlığın görevlendirdiği veterinerlerin denetiminde danalar seçildi. Kulak küpeleri takıldı. Gerekli testler yapıldı. Danalar gemiye yüklenmeden önce Bakanlık, Avustralya’da mavi dil hastalığı görüldüğünü bu nedenle mavi dil testi yapılmasını istedi. Testin yapılması için danalar 20-25 gün daha Avustralya’da kaldı. Bu sürede hayvanlar kilo aldı. Sonra gemiyle Türkiye’ye getirildi. Gemiden indirilen danalar kamyonlara yüklenerek gümrükte tartıldı. Yapılan tartımda teknik şartnameye göre her bir hayvanın 300 kiloyu geçmemesi gerekiyordu. Fakat, hayvanlar tek tek değil toplu tartıldı. Toplam hayvan sayısı kilograma bölünerek yapılan hesaplamada kilosu fazla gelen danalara hayvan bedelinin üç katı ceza kesildi.
Bakanlık cezaların sorumluluğunu aldı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ilki 8 Temmuz 2011’de, ikincisi 4 Eylül 2011’de olmak üzere iki kez Mersin Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak angusların fazla kilosundan besicilerin sorumlu olmadığını bildirdi. İlk yazıda mavi dil hastalığı testini bakanlığın istediği bunun da hayvanların ithalatında gecikmeye ve kilo almalarına neden olduğu bildirildi. İkinci yazıda ise deniz aşırı ülkelerden yapılan ithalatta hayvanlar tartılırken yüzde 8 tokluk firesinin düşülmesinin uygun olacağı bildirildi. Her iki yazıda da angusların aldığı fazla kilolardan ithalatı yapan besicilerin sorumlu olmadığı belirtildi. Mersin Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğü, bu yazıları dikkate almayarak cezada diretti.
Hijazi cezayı ödedi
Besiciler, bu haksız cezayı ödememek için Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Hayati Yazıcı ile görüştü. Bürokratlarla yapılan çalışmalar sonucunda besicilere cezanın yüzde 10’nunu ödemek koşulu ile uzlaşma önerildi. Aralarında Türkiye’ye en fazla canlı hayvan ithal eden Ürdün merkezli Hijazi firmasının da olduğu bazı ithalatçı ve besiciler cezanın yüzde 10’nu ödemeyi kabul ederek uzlaştı. Bazı besiciler ise yüzde 10’nun bile çok yüksek ve haksız ceza olduğunu belirterek uzlaşma yerine yargıya başvurdu.
Mahkeme cezayı iptal etti
Anguslara kesilen fazla kilo cezasını ilk kez gündeme getiren DÜNYA,yargı sürecini takip ederek mahkeme kararını da ilk kez kamuoyuna açıklıyor.DÜNYA’ nın ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, Mersin 2.Vergi Mahkemesi,Vatan Et Gıda Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat Limitet Şirketi’nin Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne açtığı davayı kabul ederek kesilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme kararı Danıştay tarafından onaylanırsa ceza iptal edilecek. Mersin 2.Vergi Mahkemesi kararında ithal edilen danaların toplu değil tek tek tartılması gerektiğini belirtti.
Karar oybirliği ile alındı
Mersin 2.vergi mahkemesi’nin oybirliği ile aldığı kararında davanın içeriği ve verilen karar özetle şöyle ifade edildi:“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin I Pozisyon numaralı “canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler” başlıklı bölümünün “canlı sığırlar” başlıklı 1.02 alt pozisyonunun 0102.90.49.00.00 pozisyonunun ağırlığı 160 kg. geçen fakat 300 kg. geçmeyenler, 0102.90.79.00.00 pozisyonunun ağırlığı 300 kg. geçenleri belirttiği ve vergilendirmeye esas ölçü biriminin “baş” olarak belirtildiği görülmüştür.Yukarıda kuralına yer verilen yasal düzenlemeler uyarınca, ithale konu edilecek 0l.02. pozisyonundaki canlı sığırların ölçü biriminin “baş” olduğu ve “baş” olarak belirtilen ölçü birimi nedeniyle eşyanın tek tek tartılması suretiyle pozisyonunun belirlenerek vergilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin Gümrük Müdürlüğünde davacı şirket adına tescilli 08.04.2011 tarih ve IM014030 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı 295 baş canlı besilik sığır cinsi eşyanın 0102.90.49.00.00 GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)’nda beyan edilmesine karşın yapılan tartım sonucunda 210 baş eşyanın beyana uygun olduğu ancak 85 baş hayvanın 300 kilogramı geçmesi nedeniyle 0102.90.79.00.00 GTİP’da olduğundan bahisle vergilendirme oranı değiştiğinden 85 baş eşyaya isabet eden ek gümrük ve katma değer vergisi tahakkukunun beyanname üzerinde yapıldığı, 4458 sayılı Kanunun 234’üncü maddesi uyarınca ek tahakkuka konu gümrük vergisi tutarı üzerinden davalı Gümrük Müdürlüğü’nce 08.09.2011 tarih ve 6158 sayılı üç kat gümrük vergisi para cezası kararı alınarak davacı şirkete 25.11.2011 tarihinde tebliğ edildiği,tebliğ edilen para cezasına karşı 07.12.2011 tarihinde Başmüdürlük nezdinde yapılan itirazın 19.11.2011 tarih ve 992 sayılı karar ile reddi üzerine para cezası kararının iptali istemiyle bakılmakta olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.”
Danıştay’ın kararı bekleniyor
DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, Konya ve Ankara’da da iki yerel mahkemenin Mersin 2.Vergi Mahkemesi ile aynı doğrultuda karar verdi. Mersin 2.Vergi Mahkemesi kararının son bölümünde “Olayda, davacı şirketçe ithal edilen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilen 295 baş eşyadan 85 baş eşyanın GTİP’nun farklı olduğundan bahisle tahakkuk ettirilen ve para cezasının dayanağı ek gümrük vergisi tahakkukuna karşı Mahkememiz nezdinde E:2012/165 sayıda açılan davada, Mahkememizin 21.06.2012 tarih ve K:2012/579 sayılı kararı ile dava konusu edilen ek gümrük ve katma değer vergisi tahakkukunun kaldırılmasına karar verilmiş olması nedeniyle, davalı gümrük idaresince 4458 sayılı Kanun’ un 234’üncü maddesi uyarınca anılan davaya konu üç kat para cezası kararının, anılan maddedeki ceza kararı alınmasının koşulu olan yapılan beyan ile muayene ve denetleme ile teslimden sonra kontrol sonucunda belirlenen kıymete göre noksan bulunması halinin somut olayda gerçekleşmediğinden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne,dava konusu Başmüdürlük kararının iptaline,Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere 21.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” deniliyor. Danıştay’da bu kararı onaylarsa ceza iptal edilecek.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler