Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin tekzibi

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nin tekzibi

15 Mart 2011

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Mar 15, 2011

Bu sütunda 15 Şubat 2011’de yazdığımız “Tohumda haraç gibi kesinti” başlıklı yazı üzerine Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’nden noter kanalıyla bir tekzip geldi. Aşağıda okuyacağınız metinde görüldüğü gibi, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği ve tohumculuk sektörünün tüm diğer kesimleri yasa ile yapılan binde 3 kesintiye karşı. Bu kesintinin kaldırılması için Tarım Bakanlığı nezdinde girişimler devam ediyor. Biz yazımızda bunları dile getirmiştik. TODAB yöneticileri kendilerinin de kaldırılmasını istedikleri kesintiyle ilgili bir telefon etselerdi, buna gerek kalmazdı. Ama biz cevap ve düzeltme hakkına saygımız gereği tekzibi bilgilerinize ve takdirinize sunuyoruz.

Dünya Gazetesi’nin 15.02.2011 tarihli baskısında ve www.tarimdunyasi.net adlı internet sitenizin Ali Ekber Yıldırım’ın tarım yazıları köşesinde 15.02.2011 tarihinde Tohumda “haraç” gibi kesinti başlığı altında yayınlanmış olan yazınızın gerçeğe aykırı olmakla, gerçeğe aykırı yayınla ilgili cevap ve düzeltme hakkımızı kullanmak üzere ekli tekzip metninin, tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içinde tekzibe konu yayınla aynı sayfalarda ve ölçekte; internet sayfasında yayınlanmasını talep ve ihtar ederiz.

TEKZİP METNİ
15/02/2011 tarihinde www.tarimdunyasi.net adlı internet sitesinde yayınlanan Tohumda “haraç” gibi kesinti başlıklı yazınızda,Müvekkil TODAB haksız ve mesnetsiz iddialar ile suçlanmıştır. Müvekkil tarafından talep edilen aidat ücretleri ve komisyon alacaklarının yasal dayanağı 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”dur.
Bilindiği üzere 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 31.10.2006 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kanın pek çok yenilikler getirmektedir. Ayrıca ilgili kanunun Alt Birliklerin Kuruluşu ile ilgili 16.maddesinde “Alt Birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal eden en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğine sahip kuruluşlardır” hükmü düzenlenmiş ve 7 adet Alt Birlik ve bu alt birliklerin bir araya gelmesiyle de Türkiye Tohumcular Birliği kurulmuş ve bu şekilde sektör örgütlü bir yapıya kavuşmuştur.
Müvekkil TODAB bu 7 adet alt birlikten biridir ve söz konusu aidat ve binde 3 kesinti bütün alt birlikler için geçerli olup alınmaları kanuni bir mecburiyettir.
Kanunun 17.maddesi gereğince, tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler,faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır. Kanunun 18.maddesi ile Alt Birlik Tüzüğünde Alt Birliğin görevleri,24.maddesinde de Alt Birlik gelir ve giderleri düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan farklı gelir kaynaklarlı arasında, a)Giriş aidatı ve yıllık aidatı, b) Üyelerin Tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından, binde üç oranında kesilecek olan komisyon yer almaktadır.
Müvekkil TODAB üyelerinden üye olmak aşamasında giriş aidatı 250.00 TL ve her yıl yıllık aidat olarak üye başına 100.00 TL alınmaktadır. Giriş aidatı ile yıllık aidat,Kanun gereği 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az,dört katından fazla olmamak üzere alt birlik genel kurullarınca belirlenmektedir. Bununla birlikte, üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından, üyelerin beyan ettikleri matrah üzerinden binde üç oranında alınan komisyon ise yine Kanun hükmüdür, alınmaması Kanunen suç teşkil etmektedir.
2008 yılında Tüzel kişiliklerini kazanan alt birliklerin kanunla verilen görevlerini yerine getirebilmeleri için belirli bir gelirinin olması kaçınılmazdır. Ülkemiz tohumculuğunda çok önemli gelişmelere katkı sağlayacak olan ve kanunla birlikte ilk kez örgütlü bir yapıya kavuşan sektörün gelişmesine imkan sağlayacak kanunun kabulü ve sonrasında alt birliklerin kurulmasının üzerinden henüz kısa bir zaman geçmiş, geçen 3 yıllık süre içerisinde daha ziyade kuruluş ve üye kayıtları gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle müvekkil TODAB üye sayısı 2400’ü geçmiştir. TODAB yapılanma ve hizmet çalışmalarını aksatmadan yürütmekte olup, önümüzdeki süreçte etkinliği piyasa denetimi,laboratuar hizmetleri,bayi ve üretici hakları,yetkilendirme,vs. alanlarda daha iyi görülecektir.
Uygulamada yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler(cezalar, %03 komisyon,yetki devirleri v.b…) zaman içinde kendini gösterecektir. Üyelerden gelen talepler doğrultusunda kanun ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Nitekim üst birlik ile beraber alt birlikler bu konularda gerekli çalışmaları yürütmekte,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile de gerekli temasları sağlayarak kısa sürede bir sonuç almaya çalışmaktadırlar.
Mevcut Kanun ve yönetmeliklerine göre,tohumculuk ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler sadece faaliyet konusu ile ilgili alt birliğe üye olmak ve sadece üye olduğu alt birliğe komisyon ödemekle yükümlüdürler. Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birliklerin yetkili organlarının inisiyatif kullanma yetkisi de bulunmamaktadır. Üst Birlik ve Alt Birlikler Kanunun ve Tüzüklerin uygulanması konusunda Bakanlıkça denetlenmektedir. Söz konusu ödemeler bir haraç değil kanun gereğidir ve çerçevesi Kanun ile çizilmiştir.Ayrıca komisyon bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak üyelere gönderilen talep yazılarında ve konu gayet açık bir biçimde izah edilmiş olup, komisyon bedelinin satışların gerçekleşmiş olması halinde doğacağı belirtilmiştir. Yapılmayan bir ticari faaliyetten talep edilen bir bedel söz konusu değildir.
İşbu cevap ve düzeltme metninin 5187 sayılı Basın kanununun 14.maddesi uyarında yayınlanmasını rica ederiz.
TODAB Vekili
Av.Süleyman SALLI

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Kategorilenmemiş: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler