Tarım ve Gıda Bakanlığı Kanun Tasasrısı

·

05 Ocak 2010

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım ve Gıda Bakanlığı Kanun Tasasrısı

05 Ocak 2010

·

Tarım Dünyası

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Oca 5, 2010

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adı değişiyor. Bir çok birim kapatılıyor, yenmi birimler açılıyor.  Çalışanlar, özellikle üst düzey bürokratlar açısından ciddi değişiklikleri öngören “Tarım ve Gıda Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun tasarısı” nı okumak için

TARIM VE GIDA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Teşkilat ve Görevler

       Amaç
       MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Tarım ve Gıda Bakanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
     
       Bakanın ve Müsteşarın görev, yetki ve sorumlulukları
       MADDE 2- (1) Bakan;
       a) Bakanlığın en üst amiridir ve Bakanlığı, Anayasaya, mevzuata, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politikalara, kalkınma planları ile yıllık programlara uygun olarak yönetir.
       b) Bakanlık ve kuruluşlarının görev alanına giren hususlarda politikalar geliştirir, yıllık hedefleri oluşturur, uygulamayı denetler, performans ölçütlerini belirler ve Bakanlık bütçesini hazırlar, uygulamayı izler ve değerlendirir.
       c) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yabancı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlar.
       ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda meydana gelen gelişmelere ve ihtiyaçlara göre birimlere görev verir.
       d) Bakanlık uygulamalarından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumludur.
       (2) Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına Bakanlığın amaç ve politikalarına uygun olarak düzenler ve yürütür. Müsteşar, Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
     
       Teşkilat
       MADDE 3- (1) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı listede gösterilen birimlerden meydana gelir.
       (2) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
       (3) Ekli (II), (III), (IV) ve (V) sayılı listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.
       (4) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
       (5) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli komisyonlar oluşturabilir.
       (6) Bakanlığın hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:
       
       a) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü;
 1) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak,
 2) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek,
 3) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
 4) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 5) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak,
 6) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 7) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
       
       b) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü;
       1) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek,
       2) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek,
       3) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak,
       4) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yem maddeleri ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek,
       5) Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek,  
       6) Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin ruhsatlandırma esaslarını belirlemek ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,
       7) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek,
       8) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünlerin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, veteriner ve bitki sağlığı sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek,
       9) Bitki, hayvan, gıda ve yem sağlığını gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak,
       10) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
       11) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek,
       12) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek,
       13) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,
       14) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek,
       15) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek,
       16) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek,  
       17) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile ruhsatlandırılmasına ilişkin esasları belirlemek, ruhsatlandırma ve kontrol işlemlerini yapmak,
       18) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak,
       19) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
       20) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
         
         
         
         
       c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü;
 1) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek,
       2) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve ruhsat esaslarını belirlemek, izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek,
       3) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak,
       4) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek,
       5) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
       6) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
       7) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
         
       ç) Su Ürünleri Genel Müdürlüğü;
       1) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek,
       2) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak,
       3) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve denetimini yapmak,
       4) Su ürünleri koruma alanlarını ve korumaya ilişkin esasları belirlemek,
       5) İthal ve ihraç edilecek su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek,
       6) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
         
       d) Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü;
       1) Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek,
       2) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,
       3) Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak,
       4) Tarımsal toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak sınıflaması yapmak,
       5) Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak,
       6) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
       7) Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek,
       8) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak,
       9) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak,
       10) Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek,
       11) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,
       12) El sanatlarını geliştirmek, 
       13) Görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim faaliyetini düzenlemek,
       14) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
       15) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak,
       16) 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek,
       17) Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
      18) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
       
       e) Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü;
       1) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
       2) Tohumluk ve damızlıkların nüve materyalini üretmek,
       3) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve paylaşımı sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak,
       4) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
       5) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak,
       6) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek,
       7) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak,
       8) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek,
       9) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
         
       f) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü;
       1) Bakanlığın insan gücü politikasını belirlemek, planlamak ve personelin eğitimi konularında çalışmalar yapmak,
       2) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlık teşkilatında çalışanlara uzmanlık eğitimi yaptırmak, uzmanlık eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
       3) Bakanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
       4) İhtiyaç duyulan konularda Bakanlık teşkilatında çalışan veteriner hekimlere veya diğer veteriner hekimlere verilecek uzmanlık eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bu eğitimi yaptırmak,
       5) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
       
       g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;
       1) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,
       2) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,
       3) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
       
       
       
       
       
       
       
       ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı;
       1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,
       2) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
      
       h) Hukuk Müşavirliği;
       1 ) Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek,
       2) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
       3) 8/2/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek veya Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,
       4) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
         
       ı) İdari İşler Dairesi Başkanlığı;
       1) Bakanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek,
       2) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,
       3) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek,
       4) Bakanlığın yayın hizmetlerini yürütmek,
       5) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
       (7) Hizmet birimi amirince çalışma, rehberlik ve denetim grupları oluşturulur. Gruplar, hizmet birimi amiri tarafından belirlenecek personelin koordinasyonunda faaliyet gösterir.
       (8) Bakanlık, bu Kanunda sayılan hizmetleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirmek amacıyla hizmet satın alabilir.
    
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
    
       Yöneticilerin sorumlulukları, koordinasyon ve işbirliği
       MADDE 4- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri; görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
       (2) Bakanlık, görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemek suretiyle kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
       (3) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışır, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
      
       Yetki devri, düzenleme görevi ve yetkisi
       MADDE 5- (1) Bakan, Müsteşar ve Bakanlığın her kademedeki yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
       (2) Bakanlığın görev alanına giren ve taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerin taşra teşkilatı eliyle yürütülmesi esastır.
       (3) Bakanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.
       (4) Bakanlık, tarım sektörünün geliştirilmesi, tarımsal bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve tarım sektörünün örgütlenmesi amacıyla sivil toplum örgütlerini, özel sektör kuruluşlarını ve çiftçileri teşvik eder, destekler ve görev alanına giren hususlarda denetler; bu kişi, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

       Atama, kadrolar ve Tarım Uzmanlığı
       MADDE 6- (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun kapsamı dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
       (2) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
       (3) Bakanlık, Tarım Uzman Yardımcısı ve Tarım Uzmanı istihdam eder. Tarım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
       a) Tarım Uzman Yardımcılığı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve kimya mühendisliği fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
       b) Yarışma sınavında başarılı olmak.
       c) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak.
        (4) Tarım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Tarım Uzmanı kadrolarına atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Tarım Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
       (5) Tarım Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Tarım Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
        
      
      
      
      
       
       Eklenen, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
       MADDE 7- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
       a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine;
       1) “bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Tarım Denetçi Yardımcıları” ve “Kaymakamlığa,” ibaresinden önce gelmek üzere “Tarım Denetçiliğine,”,  
       2) “Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzman Yardımcıları,” ve “Çevre ve Orman Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanlığına,”,
       b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün;
       1) (g) bendine “Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Tarım Başdenetçileri, Tarım Denetçileri”,
       2) (i) bendine “Çevre ve Orman Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanları,”,
       c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “ilçe Belediyeleri Müfettişleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Denetçileri,”, anılan bölümün (h) bendine “Çevre ve Orman Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanları,”,
       ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine “Bakanlık Müfettişleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Denetçileri,”,
       ibareleri eklenmiştir.
       (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına, “Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Denetçileri ve Tarım Denetçi Yardımcıları,” ibareleri eklenmiştir.
       (3) 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan “17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “17) Tarım ve Gıda Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve anılan cetvelin (45) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
       (4) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Gıda Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Ekli (VI) sayılı listede yer alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar ile ekli (VII) sayılı listede yer alan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli (VIII) ve (IX) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tarım ve Gıda Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
      (7) 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
    
       Geçiş hükümleri
       GEÇİCİ MADDE 1- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacakları, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Tarım ve Gıda Bakanlığına devredilmiştir. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan taşınmazlar, lojman, sosyal tesis ve hizmet binaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Tarım ve Gıda Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Tarım ve Gıda Bakanlığı, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt ve sözleşmelerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren halef olur. Kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün taraf olduğu her türlü dava ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler Tarım ve Gıda Bakanlığınca yürütülür.
       (2) Bu Kanunla kadroları iptal edilen personelden Müsteşar Yardımcısı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, İl Müdürü ile kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlar, ekli (IX) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
       (3) Bu Kanunla kadroları iptal edilen personelden; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü kadroları ile taşra teşkilatında İl Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile bu Kanunla teşkilatı kaldırılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcıları, Müdür ve Müdür Yardımcıları kadrolarında bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla Bakanlıkça uygun görülen kadrolara atanır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu kişiler, atama işlemi yapılıncaya kadar, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler.
       (4) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatında çalışan personelden kadro unvanı değişmeyenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanla Tarım ve Gıda Bakanlığı kadrolarına atanmış sayılır.
       (5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında çalışmakta olan personelden, merkez teşkilatında çalışmakta olan personel Tarım ve Gıda Bakanlığının merkez teşkilatına, taşra teşkilatında görev yapmakta olan personel ise bulundukları ilin Tarım ve Gıda Bakanlığının taşra teşkilatına mevcut kadro ve pozisyonlarıyla birlikte devredilmiştir.
       (6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelden; Başmüfettiş ve Başkontrolörler, Tarım Başdenetçiliğine; Müfettiş ve Kontrolörler, Tarım Denetçiliğine; Müfettiş Yardımcıları ve Kontrolör Yardımcıları, Tarım Denetçi Yardımcılığına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
       (7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen vizeli sözleşmeli personel pozisyonları ile geçici işçi pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Tarım ve Gıda Bakanlığı adına vize edilmiş sayılır; sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar Tarım ve Gıda Bakanlığına kadrolarıyla birlikte devredilmiştir.
       (8) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Tarım ve Gıda Bakanlığı teşkilatı, bu Kanunda belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, yapılan harcama ve ödemeler, bu işleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapmakta olan personel tarafından yürütülmeye devam olunur.
       (9) Bu Kanunla iptal edilmiş olanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatında memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile işçi kadro ve pozisyonlarından boş bulunanlar Tarım ve Gıda Bakanlığına devredilmiştir.
        (10) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan ve en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan personelden sınav tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından gün almamış olanlardan, altı ay içerisinde Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başarı sırasına göre Tarım Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı, Tarım Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.
       (11) Bu Kanunla yapılan düzenlemelere uyum sağlamak üzere, üç yıl süreyle ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
       (12) Mevzuatta Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Tarım ve Gıda Bakanlığına; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna yapılmış atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
       (13) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
        (14) Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan istisnadır.
    
       Yürürlük
       MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
     
       Yürütme
       MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
      

(I) SAYILI LİSTE

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

1. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
3. Hayvancılık Genel Müdürlüğü
4. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
5. Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü
6. Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü
7. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
8. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9. Strateji Geliştirme Başkanlığı
10. Hukuk Müşavirliği
11. İdari İşler Dairesi Başkanlığı
(II) SAYILI LİSTE

    A) Merkez Araştırma Enstitüleri
   
1. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
3. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
4. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
5. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
6. Gıda Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
7. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
8. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
9. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

    B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri
  
1. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
2. Orta Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
3. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
4. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
5. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
6. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
7. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
8. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
9. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
10. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

    C) Konu Araştırma İstasyonları
   
1. Antepfıstığı Araştırma İstasyonu
2. Kayısı Araştırma İstasyonu
3. Bağcılık Araştırma İstasyonu
4. Arıcılık Araştırma İstasyonu
5. Pamuk Araştırma İstasyonu
6. Koyunculuk Araştırma İstasyonu
7. Tavukçuluk Araştırma İstasyonu
8. Su Ürünleri Araştırma İstasyonu
9. Meyvecilik Araştırma İstasyonu
10. Patates Araştırma İstasyonu
11. Fındık Araştırma İstasyonu
12. İncir Araştırma İstasyonu
13. Mısır Araştırma İstasyonu
14. İçsular Su Ürünleri Araştırma İstasyonu
15. Zeytincilik Araştırma İstasyonu
16. Kuzeydoğu Geçit Tarımsal Araştırma İstasyonu
17. Doğu Akdeniz Geçit Tarımsal Araştırma İstasyonu
18. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
(III) SAYILI LİSTE

1. Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
2. Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
3. Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
4. Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
5. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
6. Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
7. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
8. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
9. Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
10. Bursa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
11. Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
12. Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
13. Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
14. Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
15. Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
16. Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
17. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
18. Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
19. Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
20. Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
21. Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
22. Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
23. Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
24. Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
25. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
26. İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
27. Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
28. Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
29. Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
30. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
31. Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
32. Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
33. Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
34. Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
35. Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
36. Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
37. Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
38. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
39. Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
40. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
41. Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

 

(IV) SAYILI LİSTE

1. Şap Enstitüsü Müdürlüğü
2. Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü
3. Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü
4. Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü
5. İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü
6. İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü
7. Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü
8. Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü
9. Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü
10. Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü
11. Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü
12. Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü
13. Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü
14. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
15. Ankara/Etlik Merkez Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
16. Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
17. Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
18. İstanbul/Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
19. İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
20. Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
21. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
22. Ankara Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü
23. Çayırova Sertifikasyon Test Müdürlüğü
24. Beydere Sertifikasyon Test Müdürlüğü
25. İstanbul-Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası(Hava Limanı) Müdürlüğü
26. İstanbul-Ambarlı Veteriner Sınır Kontrol Noktası (Deniz) Müdürlüğü
27. Artvin-Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
28. Şırnak-Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
29. Ağrı-Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
30. Edirne-Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
31. Hatay-Cilvegözü Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
32. Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
33. İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

 

(V) SAYILI LİSTE

1.  Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Ankara
2.  Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Adana
3. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Halkalı/İstanbul
4.  Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Söke/Aydın
5.  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Kastamonu
6.  Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Silifke/Mersin
7.  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Düzce
8.  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Bilecik
9.  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Elazığ
10. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Sivas
11. Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü- Ankara
12. Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü- Karacabey/Bursa
13. Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü- Edremit/Balıkesir
14. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü- Ardahan
15. Merkez İkmal Müdürlüğü-Ankara

 

 

GENEL GEREKÇE

         Devletin, üstlendiği kamu görevlerini gerektiği gibi hızlı ve etkin bir biçimde yürütebilmesi, Bakanlıkların çağın koşullarına, halkın taleplerine, siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik birçok alanda yaşanan hızlı değişime yeterince cevap verebilecek şekilde yapılandırılmaları ile mümkündür.  İdarenin, etkin biçimde organize edilmesi, aynı konuda birden fazla yetkili makamın olmaması veya aynı idare içindeki birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının hiçbir şekilde çakışmaması, modern kamu yönetimi anlayışının temel ilkelerindendir. Dünyada değişimin hızlandığı, küreselleşme ile rekabetin arttığı, tarımın sadece üretim ile sınırlanmadığı, yeni kavramların kabul gördüğü günümüzde, bu gelişmelere bağlı olarak, Türk tarımının da yeniden yapılandırılması ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir.
        
       Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mevcut yapısı ve teşkilatı, günün ihtiyaçlarını karşılamak ve tarım sektörünün hızla değişen ve gelişen taleplerine cevap vermekte yetersiz kalmıştır. Bu Kanunla, Avrupa Birliği uyum süreci de göz önüne alınarak, mevcut yapıdan kaynaklanan sorunların aşılması amacıyla daha hızlı ve etkili bir hizmet yürütülmesine imkân sağlayacak, konu bazında bir yapılanma esas alınmıştır. Tasarı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Gıda Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılarak tarım sektörüne etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunulması ve mevcut kaynaklardan azami şekilde faydalanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
       
       Tasarıyla; Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında bulunan 31 adet ve taşra teşkilatında bulunan 65 adet idareci kadrosu kaldırılmıştır. Söz konusu Genel Müdürlükle birlikte, Bakanlık merkez teşkilatında bulunan Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü de kaldırılmış, her iki genel müdürlüğün görevleri Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğünde birleştirilmiştir. Bu Genel Müdürlüğe, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programının yönetim otoritesi olarak Bakanlığa verilen görevleri ve buna ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek görevi verilmiştir. Bakanlık hizmet birimleri konu bazında birleştirilerek yetki çatışmasının önüne geçilmiştir. Bu şekilde, Bakanlık merkez teşkilatında, 15 olan birim sayısı 11’e indirilmektedir. Kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 9 birimiyle birlikte merkezde 24 olan birim sayısı 11’e indirilmiştir. Ayrıca müsteşar yardımcılığı (5 adet), genel müdür yardımcılığı (25 adet), şube müdürlüğü (187 adet) ve taşra teşkilatında il müdür yardımcılığı (119 adet), müdür yardımcılığı (227 adet) gibi idari kademeler kaldırılmıştır. Böylece idari kademeler azaltılmış ve tasarruf sağlanmıştır.
       
       Tasarıyla ayrıca, birim amirinin uygun göreceği uzmanlardan, teknik elemanlardan ya da diğer personelden çalışma grupları oluşturulması esası getirilerek, çalışanlardan daha etkin yararlanılması amaçlanmıştır. Bakanlık merkez teşkilatının politika ve standart belirlemesi, hizmetlerin ise taşra teşkilatı eliyle yürütülmesi esası getirilmiştir. Bakanlık hizmetlerinin uzmanlaşmış ve kalifiye personel tarafından verilmesi amacıyla, Tarım Uzman Yardımcılığı ve Tarım Uzmanı kadroları ihdas edilmiş, kariyer uzmanlığı sistemine geçilmiştir. Gerekli görülmesi halinde güvenlik, bilgi işlem gibi belirli hizmetlerin hizmet alımı suretiyle yerine getirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bakan oluru ile ihtiyaca göre geçici ve sürekli komisyonlar kurulabilmesi ve kaldırılabilmesi öngörülmüştür. Bakanlık Teftiş Kurulu kaldırılarak hizmet birimlerinde denetim grupları oluşturulmaktadır. Taşradaki araştırma enstitüleri ve laboratuvarların sayıları azaltılmakta ve yeniden yapılandırılmaktadır.

 
MADDE GEREKÇELERİ

       MADDE 1- Madde ile Kanunun amacı belirtilmiştir.
      
       MADDE 2- Madde ile, Bakanın, Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olarak, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümet programına ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek politikalara uygun olarak yürütülmesinden Başbakana karşı sorumlu olduğu ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda, diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu belirtilmiştir.
       Maddede ayrıca Müsteşarın, Bakanın yardımcısı olduğu, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, uygun olarak yürüteceği ve Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu belirtilmiştir.
       
       MADDE 3- Madde ile, Bakanlık merkez teşkilatı gösterilmiş, Bakanlığın taşra ve yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi belirtilmiş, Bakanlığın mevcut laboratuvar, sınır kontrol noktaları, test merkezleri, eğitim, araştırma ve kontrol kuruluşları konu bazında yeniden düzenlenmiş, birleştirmeler yapılarak sayıları azaltılmış, isim birliği sağlanmış ve merkeze bağlı taşra kuruluşları olarak yeniden düzenlenmiştir.
       Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli komisyonlar oluşturabilme yetkisi düzenlenmiştir.
       Maddede ayrıca, Bakanlığın hizmet birimleri ve görevleri konu bazında değerlendirilerek, aynı konuda birden fazla yetkili makamın olmaması veya aynı idare içindeki birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının hiçbir şekilde çakışmaması hususları dikkate alınarak, Bakanlığın hizmet birimleri; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı olarak belirlenmiştir.
       Diğer taraftan madde ile hizmet birimi amirince çalışma, rehberlik ve denetim grupları oluşturulabilme yetkisi düzenlenmiş; Bakanlığın görevleri arasında sayılan hizmetlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini teminen, hizmet satın alma yoluyla gerçek ve tüzel kişilere gördürülmesi imkânı getirilmiştir.
      
       MADDE 4- Madde ile, Bakanlığın her kademedeki yöneticilerinin sorumlulukları düzenlenmiş; Bakanlığın, görevleri ile ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemek suretiyle kaynak israfını önleyecek ve ilgili bakanlıklar ve mahallî idarelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkili olduğu belirtilmiştir.
      
       MADDE 5- Madde ile, Bakan, Müsteşar ve birim yöneticilerinin gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilmesi ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerin taşra teşkilatınca yürütülmesi ilkesi belirtilmiştir. 
       Maddede ayrıca, Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilmesi ve tarım sektörünün geliştirilmesi, tarımsal bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve tarım sektörünün örgütlenmesi amacıyla sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları, çiftçiler ve üniversitelerle işbirliği yapma, bu kuruluş ve kişileri teşvik etme, destekleme yetki ve görevi düzenlenmiştir.
      
       MADDE 6- Madde ile, bazı Bakanlık memurlarının atanma usulü belirlenmiş ve tarımın muhtelif branşlarında uzmanlaşma ihtiyacını karşılamak üzere, Tarım Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı ihdas edilerek kariyer uzmanlığı sistemine geçilmiş ve buna ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
       Diğer taraftan, Bakanlığın kadrolarına ilişkin hususlarda 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
      
       MADDE 7- Madde ile, yeniden yapılanmanın gerektirdiği hususlara ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinde gerekli düzenlemeler yapılmış; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
      
       GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile, Tasarıyla yapılan değişikliklere uyum sağlanabilmesi amacıyla personel, taşınır ve taşınmazlar, teşkilat ve mevzuat açısından geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
      
       MADDE 8- Yürürlük maddesidir.
      
       MADDE 9- Yürütme maddesidir.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Beytullah BERÇİN 5 Ocak 2010 - 05:53 - Yanıtla

  Atama, kadrolar ve Tarım Uzmanlığı
  MADDE 6- (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun kapsamı dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
  (2) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
  (3) Bakanlık, Tarım Uzman Yardımcısı ve Tarım Uzmanı istihdam eder. Tarım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Tarım Uzman Yardımcılığı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve kimya mühendisliği fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
  b) Yarışma sınavında başarılı olmak.
  c) Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak.
  (4) Tarım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Tarım Uzmanı kadrolarına atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Tarım Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
  (5) Tarım Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Tarım Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

  YORUM:

  Kamu Per. Sseçme Sınavı zorunluluğunu BYPAS eden bir yönetmelikle KADROLAŞMA sağlamanın yolu açılmış oluyor sanırım…Tarım Uzman Yardımcısı adı altında alınarak OLUMLU SİCİL alanlar çalışmaya devam edecekler ve fazlası UYGUN KADROLARA atanacaklar…

 2. Oktay 5 Ocak 2010 - 07:50 - Yanıtla

  “g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;
  1) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,
  2) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,
  3) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

  eklenebilmeli:
  4) Avrupa birliği ülkelerdeki tarım ve hayvancılık gelişmelerini takip edip ülke stratejisini oluşturmak.
  5) Ülke içerisindeki sosyal ihityaçları takip edip gelişmeleri avrupa birliği standatrlarına uygun hayvancılık ve tarım politikalarını oluşturmak.
  6) Ülkenin Toprak yapısının verim haritalarını çıkartmak ve bunlara ilişkin verimlilik artırma stratejlerini avrupa birliği satnadartlarına uygun oluşturmak.
  7) Avrupa birliğinde belirlenen Tarım ve Hayvancılık standartlarının aksayan yönlerini araştırıp yeni standartlar oluşmasına katkıda bulunmak.
  Not : bunları ekleyebilecek eklediğinde de takip edebilecek yürek, bilgi ve beceri abiliyet varmı dersiniz sizde.

 3. Dr. Ali Mehmet TALUĞ 8 Şubat 2010 - 07:36 - Yanıtla

  Taslağın Tarım Uzmanı ve Uzman Yardımcılığı kadroları yerinde. Ancak, Mevcut Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Yüksek Lisans, Doktora yapmış, Doçent omuş pek çok personel var. Ama bunlar 45 yaşından gün almışsa TARIM UZMANI bile olamayor. Daha önce Miili Eğitim Bakanlığında ‘Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” yayımlandı ve bu yönetmelikte yaş, sınav ve benzeri şart aranmaksızın Yüksek lisans yapmışlar Uzman öğretmen, doktora yapmışlar Baş öğretmen olarak atandı. Tarım ve Gıda Bakanlığında neden yok! Bu kanun tasarısı çok iyi incelenerek düzenlenmeli.

Tarım: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler